ipek yolu1

Çocuk muyuz kandırılacak !

Tespit 1)

Türk vatanının sınırları neresidir?

Türkçe konuşulan her yerdir!

Bu fiziki-coğrafi değil, kültürel vatandır.

Örneğin… Uygur Türk­leri/Doğu Türkistan kar­deşimizdir…

Tespit 2)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üç-beş durağa Çin Devri­mi'nin 70'inci yılı sebe­biyle Çince kutlama mesajı yayınlaması kimi gazeteler tarafından tepkiyle kar­şılandı. Nedeni, Çin'in Uygur Türklerine baskı yaptığı iddiasıydı…

Tespit 3)

Türkiye, ABD'yi Kuzey Suriye'de PKK/YPG ha­miliğinden vazgeçmesi için yine uyardı. Erdoğan, her an bölgeye askeri mü­dahale yapacağını bir kez daha dile getirdi…

Tespit 4)

ABD'nin Kuzey Suri­ye'de işi ne? ABD, ne­den İran'a düşmanlık edi­yor? Sisi'ye neden darbe yaptırdı ve Suudi Arabis­tan'ın Yemen'i bombala­masına, Sudan'ı bölmesine niçin sesini çıkarmadı?

Tespit 5)

Geçtiğimiz ay Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Sena­tör Marco Rubio tarafın­dan sunulan “Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası” başlıklı yasa tasarısı Ameri­kan Senatosu'ndan geçti…

Tespit 6)

İki hafta önce ABD Dışişleri Baka­nı Mike Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgı­zistan, Tacikistan, Türk­menistan ve Özbekistan dı­şişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik bas­kı politikasına karşı durma çağrısında bulun­du. Türkiye'den kimi gazeteler Pompeo'nun bu sözünü birinci sayfaların­dan duyurdu…

Birbirlerinden kopuk gibi gözüken bu tespitlerin kuş­kusuz ortak nedeni var…

ipek yolu3

KADİM İPEK YOLU

Tespit 7)

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan Na­zarbayev Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, kadim ipek yolu ülkeleri arasın­da “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” oluşturulmasın­dan bahsetti. İki ay sonra Endonezya parlamentosun­da yaptığı konuşmada ise Güney Asya ülkeleri ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yo­lu'nu yeniden oluşturmanın gerektiğini belirtti.

Bu sözler, Çin tarafın­ca “Bir Kuşak, Bir Yol” diye isimlendirildi. “Ku­şak” İpek Yolu Ekonomik Kuşağını, “Yol” ise 21'inci yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyordu…

Projede ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomüni­kasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedeflendi. Proje; 69 ülkeyi, dünya GSMH'nın yüzde 42'si, dünya nüfusunun yüzde 64'i, karaların yüzde 40'ı, bilinen enerjinin yüzde 75'ini kapsıyordu. Çin bu projeyi 30-35 yılda tamamlayarak kuruluşu­nun 100. yılına (2049) yetiştirmeye çalışıyor…

Tespit 8)

“Bir Kuşak Bir Yol” projesinin şimdiye kadar belirginleşen ana güzergâh­ları şu şekilde:

İlki, Doğu Türkistan/ Uygur Türkleri-Kaza­kistan-Rusya-Beyaz Rus­ya üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor…

– Diğeri, Doğu Türkis­tan/Uygur Türkleri-Ka­zakistan-Azerbaycan-Gür­cistan-Türkiye-Balkanlar üzerinden Avrupa'ya gidiyor…

– Bir başkası da, Doğu Türkistan/ Uygur Türklerinden baş­layıp Batı Türkistan'daki Türk Cumhuriyetleri'nden geçen muhtelif rotalardan İran'a ve Ortadoğu'ya bağlanıyor…

Tespit 9)

Mevcut ve muhtemel riskler yakından incelen­diğinde Çin'i, Avrupa ve Ortadoğu'ya karadan taşıyacak en güvenli güzer­gâhın, yoğun olarak Türk ve Müslüman nüfus­la meskûn “Orta Kori­dor” olduğu görülüyor…

Bitmedi:

ipek yolu1

ERDOĞAN-İMAMOĞLU

Tespit 10)

Çin'in, Avrupa ve Orta­doğu'ya kolay ulaşım isteği projesinin kilit çıkış yolu, Asya'nın kalbi Uygur Türk­leri/Doğu Türkistan

Tespit 11)

Asya'da küresel güçler Çin ile ABD arasında büyük jeopolitik mücadele var. Ör­neğin ABD, bu projeyle 2 bin yıl İpek Yolu'nun mer­kezi olan Semerkant'ın yine New York gibi ticaret kenti olmasını istemiyor! El Kaide-IŞİD benzeri örgütler kurdurup huzursuzluk çıkar­maya çalışıyor…

Tespit 12)

Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri iddi­aları dünya gündeminde özellikle son beş yıl­da yoğunlaştı. Amaçları, Çin'in küresel imajı­nı yaralamak. Bu konuda başı ABD medyası çekiyor. Türkiye'den fazla cami olan bölgede “asimilasyon” yapıldığını ileri sürüyor!

Tespit 13)

Uygur Türklerini bahane ederek Türkiye-Çin ilişki­lerini bozması için Erdo­ğan'a baskı yapanlar ile İmamoğlu'nun Çince afiş astırmasına karşı çıkanlar aynı çevre…

Tespit 14)

Kimi Kürtleri ABD gölgesindeki “emperyalist maşalar” diye değerlen­direnlerin, konu Uygur Türkleri olunca ABD pro­vokasyonlarını neden hiç akla getirmiyor? Daha kaç kez yutulacak Gladio'nun “esir Türkleri kurtarma” retoriği…

Tespit 15)

Uygur Türkleri canımız­dır; tırnaklarına zarar gelse dünyayı ayağa kaldırırız.

Tespit 16)

Ama biz çocuk değiliz kandırılacak…

Soner YALÇIN - 08 Ekim 2019