bor_madeni225

Bor Madenleri de Satılıyor…

Son günlerde gündem yoğunluğu nedeniyle halkımız, üzerinde yaşadığı zenginliklerin birer birer elinden alınarak önce yerli işbirlikçi yandaş taşeronlara daha sonra yabancı şirketlere devri haberlerinden uzak düşmektedir.

Artık birkaç tane kalmış olan ulusalcı haber kaynağı da olmasa bunları öğrenme olanağı da bulunmayacak; tam bir karartma uygulanmakta…

Daha önce sürekli olarak “Bor madenleri özelleştirme dışında kalacak…” diyen yetkili Bakanlar, şimdi; “Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” taslağını, 5 Mart 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunarak, Bor madeninin de özelleştirilmesinin önündeki engeller de kaldırılıyor.

Anayasa ve 2840 sayılı Yasa değiştiriliyor!

10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı “Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 2. maddesi: “Bor Tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden kanunu hükümleri çerçevesinde verilmiş olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir” ifadeleriyle durum açıkça belirlenmiş ve bor ve türevleri kamu malı olarak devletin mülkiyetine, hüküm ve tasarrufuna bırakılmıştır.

Ancak bütün bunlara karşın bu güne kadar konu sürekli saptırılmış; “Hizmet Alımları”yla; kurumda bu işleri yapacak yeterli elemana rağmen ve bu güne kadar Eti Maden İşletmesi’nin çalışmaları görmezden gelinerek, işler ihaleler yoluyla yapılmış; kurum ve kamu zarara uğratılmıştır.

1982 Anayasası’nın 168. maddesindeki hükümler “Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletilmesinin Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.”

Burada Anayasa hükmü son derece net ifadelerle doğal servetlerin ve kaynakların satılmasının, iyeliğinin devredilmesi söz konusu olmadığını belirtiyor.

Bu durumu aşabilmek için iktidar, şimdiye kadar kiralama yoluna başvurmaktaydı.

49 ya da 99 yıllığına kiralayarak özelleştirmeyi sağlayarak, hem Anayasa’nın 168. maddesindeki işletme hakkının devrini ve hem de 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Yasası hükümlerinden yararlanıyordu.

Ancak bundan böyle Anayasa’nın 168.maddesi kaldırılarak bu engel de aşılmış olacak. Ülkemiz büyük zaman kaybı içinde yok ediliyor.

Rio Tinto ve BHP Billiton’un marifetleri: Bor, borax, trona!

Dünya bor rezervlerinin %72’ine sahip ülkemiz, bu madenlerini 1889 yılından bu yana sömüren Rio Tinto şirketine yeni imtiyazlar vererek yine devretmektedir.

Bor üretiminden %7 oranında ve sadece ham maddesinden yararlanmaktayız.

Ancak verilen imtiyazlarla bu olanak da elden gitmiş oluyor.

Bu şirketin ruhsatlarını yalnızca Atatürk iptal etmiştir.

Başbakan Erdoğan’ın, 2005 yılı Avustralya gezisi sırasında BHP-Billiton’la Türkiye borlarını işletme ve pazarlama konusunda görüşmeler yaptığı iddiaları kamuoyunda yer aldı.

90 milyar dolar mal varlığı, petrol ve enerji alanlarında dünya devlerinden olan BHP-Billiton firması, ABD sermayeli Rothschild ailesine ait Anglo-Amerikan kökenli Rio Tinto Şirketi’nin Avustralya’daki uzantısı durumundadır.

Türkiye-Avustralya Yatırımlarının Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın 10’ncu maddesi:

BHP-Billiton’un, Türkiye’ de potansiyel bir yatırımcı olup, dünya rezervlerinin 2/3sini elin de bulunduran Türkiye’nin bor madenlerinin işletilmesi ve pazarlanması konusunda uzun dönemli planları bulunmaktadır.

White Mining Şirketi de Türkiye’deki kömür madenciliği projesi ile ilgilenmektedir. Türkiye’deki yeni Maden Kanunu ve Yabancı Yatırım Kanunu Türkiye’yi Avustralyalı yatırımcılar için daha çekici bir hale getirmiştir.

Rio Tinto’nun işlettiği bor, borax ve bor tuz yatakları, Balıkesir, Susurluk, Bandırma, Balya, Sultançayırı civarındadır.

Ankara Eryaman, Sincan, Güdül, Kazan, Beypazarı ve Eskişehir Sivrihisar yöresinde trona (doğal soda) ve bor maden sahalarına sahiptir.

Bu alan yaklaşık 450-500 km2 olup, yaklaşık 1.5 Malta Adası büyüklüğünde.

ABD, 130 yıldır işlettiği kendi bor rezervleri bitmekte olduğu için Türkiye’deki bor yataklarını istemektedir.


Çünkü bor tıptan uzay teknolojisine kadar her alanda kullanılmaktadır.

Geleceğin petrolü olacaktır.

Bunun için Türkiye’yi Irak gibi işgal etmeye bile değer, diye politikalar, ülkemiz üzerinde kışkırtma uygulamak, artık gayet doğal sayılıyor.

Türkiye’nin stratejik konumu, Dicle ve Fırat içinde hesaplar yapması söz konusu olması, onun amaçlarını hızlandırmasının önem kazandığının belirtisidir.

BOP’un yolunun da Türkiye’den geçtiği de ortada iken…

Orhan ÖZKAYA - 12 Şubat 2012

***************************************

kursat_tuzmen_bhp

Sözkonusu Haber :

Bor madenlerine Avustralyalı talip!

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 90 milyar dolarlık Avustralyalı madencilik şirketinin, Türkiye'nin bor madeninin zenginleştirilmesine talip olduğunu vurgularken, "dev Avustralyalı firma, Türkiye'de yatırım yapmak istiyor" dedi.

Bakan Tüzmen, BHP Billiton Grubu yöneticileri ile yaptığı görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu. Tüzmen, BHP Billiton Grubu'nun Avustralya'nın en büyük şirketlerinden biri olduğunu vurgularken, firmanın madencilik, inşaat ve petrol gibi enerji alanlarında dev bir firma olduğunu söyledi.

Firmanın 90 milyar dolarlık mal varlığı olduğuna dikkati çeken Tüzmen, firmanın yıllık 25 milyar dolar cirosu ve 5 milyar dolar karı olduğunu da ifade etti.

Bakan Tüzmen, görüşmenin ana konusunun, Türkiye'deki madencilik sektörüne yapmak istedikleri yatırım olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Firma, Türkiye'deki bütün yeraltı kaynaklarıyla ilgileniyor. Özellikle kendilerinin ilgilendiği, bor madeninin zenginleştirilmesi. Tespitlerine göre, Türkiye'nin boru işlemeden satmasının, katma değer üretmeden satmasının, ülke ekonomisi açısından çok fazla bir katkısı olmadığı. Kendileri, borun işlenmesi ve diğer ürünlere ayrıştırılması alanında sahip oldukları teknolojik birikimi Türkiye'ye vermek istediklerini, açık bir dille ifade ettiler. Bu konuda girişimler yaptıklarını, özelleştirmeleri takip ettiklerini ve Eti Bor ile bu konuda çalışmalar yapmak istediklerini söylediler.”

Hürriyet - 16 Haziran 2005 - Canberra

***********************************************

Bor Madeni'nin Stratejik Önemi!

Bor madenlerimiz ile ilgili olarak özellikle son yıllarda ve günümüzde özelleştirilmeleri ya da millileştirilmeleri konusunda kamuoyunda sıkça tartışmalar yapılmakta,konu ile ilgili çeşitli basın organlarında yazı,makale yayınlanmakla ve hatta sivil toplum kuruluşlarınca kitaplar yazılmaktadır.Bu nedenle BOR konusunun tüm detayları ile incelenmesinin ve kamuoyunun Bor madenleri konusunda daha gerçekçi bilgilendirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Bazı kaynaklarca Türkiye için stratejik önemi olduğu ifade edilen ve hatta daha da ileri gidilerek Türkiye’yi kurtaracak bir kaynak olarak görülen borun dünya üzerinde toplam ticaret hacmi yıllık 1.2 milyar dolardır.

Türkiye’nin yılda sadece 4.5 Milyar Dolar sigaraya para harcadığı,bir o kadar da petrol için harcama yaptığını bu rakamın Ağustos 2000 içinde 3 milyar Dolar mertebelerine ulaştığı gibi rakamlar verirsek 1.2 Milyar Dolarlık yıllık dünya Bor ticaret hacminin Türkiye’yi kurtarma tezleri konusundaki iddialarına bir cevap verilebilir. Bu açıklamalara Borun değerinin küçümsenmesi açısından bakmaktan ziyade, ekonomik ya da ticari değerinin abartıldığını ve tüm dünyadaki Bor ticaretini sadece Türkiye yapsa bile sonuçta 1.2 Milyar dolar gibi yıllık ticaret hacmine ulaşabileceğini ve bunun da Türkiye için mevcut koşullar altındaki öneminin Türkiye’yi kurtaracak bir kaynak olmaktan ziyade toplam ihracatımız içerisinde dikkate değer bir kaynak olmaktan öte geçmeyeceğini vurgulamak içindir.

Borun kullanım alanları ve oranları ile ilgili olarak değişik rakamlar söylenmesine rağmen gerçekten de yoğun olarak sanayiinin birçok alanında kullanılmaktadır.  Ancak  kullanım oranı hakkında bir fikir vermesi bakımından dünya’da ne kadar üretim yapıldığı ve toplam ticaret hacminin ne olduğuna göz atmanın faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Değişik kaynaklarda farklı rakamlar ifade edilse de ortak ve de genelde birleşilen rakam;B2O3 olarak :1,5 Milyon ton / yılDeğer olarak: 1.2 Milyar Dolar / yıl civarındadır. Bor nedir nerelerde kullanılır?Bor madeni dünyadaki 109 elementten biridir.Bu nedenle  hemen yakın çevremizde yer alan toprakta, suda, bitkilerde ve diğer canlılarda Bor’a rastlamak mümkündür. Fakat Bor kendi başına tabiatta bulunan bir element değildir. Oksijen ve diğer elementlerle birlikte tuz halinde bulunur (B2O3 olarak).Zaten genel bir tanımıyla endüstrinin ya da sanayiinin tuzu olarak adlandırılmaktadır.

Tarihte Bor özellikle seramik ya da toprak kaplar yapımında yaygın olarak kullanılmıştır.Bor için sanayiinin tuzu tanımı da kullanılmaktadır.Gerçekten de kullanıldığı tüm alanlarda ya da endüstrilerde değişik oranlarda bor kullanılmaktadır.Bu oranların ne olduğu konusunda çok değişik rakamlar mevcutsa da kullanım alanlarının büyük kısmında Bor ya da Bor türevi ürünler genelde düşük oranlarda kullanılmaktadır. Zaten aksi olsaydı yukarda verilen toplam üretim miktarı daha da fazla olurdu.Bor genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda ve  oranlarda kullanılmaktadır.

BORUN KULLANIM ALANLARI

Endüstride kullanımı

Bor Aliminyum ile aynı grupta olmasına rağmen metal olmayan (non-metal) elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini taşıyan Karbon ve Silikon özelliklerini göstermektedir.Ancak Bor, Karbon gibi iletkenlik özelliği de taşımaktadır. Bu yüzden Bor element olarak yarı metalik element sınıfında kabul edilir. Endüstride oynadığı rol gerçekten dikkate değer ölçüdedir.Mıknatıslarda,ABD manyetik tren ile ulaşım teknolojilerinde iletken ve manyetik teçhizatın yapımında zımpara kağıt ve taşlarında Bor kullanılmaktadır.Ulaştırma sektöründe;Antifrizlerde,motor yağlarında,fren sıvılarında,araçlarda,uçaklarda hidrolik sıvılarında,Halojen aydınlatmada mesela 32 millik Fransa ve Ingiltere arasındaki tünel bu sistemle aydınlatılmıştır.Yüksek teknolojide;kapasitör,transistör,yarı iletkenlerin üretiminde ve mikroelektronik teknolojilerde, ekonomiye geri dönüştürülen kağıtlarda kaliteyi ve parlaklığı artırmada,Fiber Optik kablo imalatında,lazer yazıcıların tonerlerinde, Kamera ve fotoğrafçılıkta,Nükleer enerji kullanımında koruma ve temizlemede ve nükleer artıkların korunmasında, bu konuda ABD’de yapılan çalışmalarda 2009 yılından itibaren ABD Enerji Bakanlığı kullanılmış nükleer yakıtların Bor içeren camlarla kaplı paslanmaz çelik kaplar içinde Yucca Mountain’de saklamayı planlamaktadır,Eski bina ve gemilerin onarımında,Mikroskop ve teleskoplarda kullanılan cam tüplerde,Tıpta kanser tedavisinde ve ilaç sanayiinde,Dezenfekte edicilerde, Antseptiklerde,Lens sıvılarında,parfüm imalatında,kemik gelişiminde,Zırhlı plakalar,seramik plaka imalatında,Kompozit fiberglass üretiminde,Endüstride kullanımı ile ilgili olarak Bor yaygın olarak kullanılmasına rağmen sayılan kullanım alanlarının birçoğunda sınırlı miktarlarda kullanılmaktadır. Örneğin fiber cam tekstil alanında, ( bu ürünler uzay ve havacılık sektörü ile askeri alanda ve sanayiinin diğer birçok alanlarında kullanılmaktadır)  üretilen üç tip üründen ikisinde Bor kullanılmasına rağmen diğerinde (Vetrotex R Type glass-fiber) kullanılmamaktadır. Diğerlerinde ise (E ve D type) %5-8 ile % 23’ varan oranlarda kullanılmaktadır.

Tarım alanında kullanımı

Bor’un tarımda kullanımı ile ilgili bilgiler 8 nci yüzyıla kadar dayanmaktadır, ancak insanoğlu bilmeden bitkiler için büyük öneme haiz Boru tarımın yapılmasından bu yana sürekli kullanmışlardır. Bor’un bitkilerdeki önemi bitkilerin iç beslenme koşullarının oluşturulmasında ortaya çıkmaktadır. Çok küçük miktarlardaki Bor bitkilerin çiçeklenmesinin kontrolü, polen üretiminde, yeşermesinde tohum ve meyve gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda bitkilerde yakıt pompası işlevini de yapmaktadır, buna göre bitki üzerindeki yaşlı yapraklardan yeni yetişenlere ve köklere şeker taşımasında rol oynamaktadır. Bor doğal olarak toprakta bulunmasına rağmen bazı bölgelerdeki yoğun yağışlar, coğrafik koşullar ve tarım yöntemlerindeki farklı uygulamalar nedeniyle Bor oranı azalarak bitkilerin ihtiyacı olan ve yukarda belirtilen fonksiyonları yerine getiremeyecek oranlara düşmüş olabilir. Böyle alanlarda kullanılan gübrelerde Bor kullanılması bitkilerin yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Böyle alanlarda kullanılacak Bor miktarı hektar başına 0.2 ila 4 kilogram arasında bir hektar arazi için değişmektedir. Pamuk,mısır,soya fasulyesi gibi bazı bitkilerde daha yüksek oranda Bor’a ihtiyaç bulunmaktadır.

Gıda endüstrisinde kullanımı!

Bitkilerde Bor kullanımı konusunda yukarda yapılan açıklamalarda da görüleceği gibi birçok bitki belirli oranlarda Bor içermektedir. Bu bitkilerin tüketimi esnasında da insanlar belirli oranlarda Bor’u kullanmaktadır. Çeşitli çalışmalarda bitkilerden, sudan ve diğer yiyeceklerden 1-3 miligram düzeylerinde Borun insanlar tarafından beslenmesinde kullanıldığını ortaya çıkarmıştır.  Henüz insan sağlığı için Bor’un gerekli olduğu konusunda kesin kanıtlar olmasa da  bilim çevrelerinde ve Dünya Sağlık örgütü’nde  insan sağlığının devamı için Bor’un gerekli olduğu konusunda genel bir inanış bulunmaktadır. İnsan için gerekli olduğu düşünülen Bor insan hayatında hergün yediğimiz gıdalardan birşekilde alınmaktadır.  Veya birçok içecekte kahvede, şarapta birada da bulunmaktadır. İnsanların günlük olarak aşağıda belirtilen miktarlarda Bor tüketmeleri de tıbbi çevreler tarafından tavsiye edilmektedir. Çocuklar için:1.5 Mg, Erkekler için: 2.0 Mg, Kadınlar için: 2.0 Mg, Hamile bayanlar için: 2.5 Mg.

Bazı çevrelerde hafızanın kuvvetlendirilmesinde, algılamanın artırılmasında ve el göz koordinasyonunun sağlanmasında rol oynadığı ifade edilmektedir. Mafsal iltihaplarının tedavisinde debenzer şekilde etkili olduğu konusunda araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır.

Borun kullanımı ile ilgili olarak daha farklı bir fikir vermesi açısından bir  ev içinde gördüğümüz birçok eşya içinde Bor kullanıldığını düşünmemiz yanlış olmaz. Ev içinde kullanılan ağaç eşyaların, plastik ya da fiberglasların korunması bir kısmının imalatı esnasında küflenmeye ya da bazı böcek türlerine karşı koruma,yanmayı geciktirici olarak günlük hayatımızda kullandığımız birçok eşyada Bor bulunmaktadır.

Ev içinde seramik cam kaplar, emaye kaplar, dolap içindeki birçok yiyecekte, banyoda birçok sabun ve deterjanlarda, şampuanlarda, yapıştırıcılarda Bor kullanılmaktadır.Bor’un yukarıda belirtilen kullanım alanlarını daha da artırmak mümkündür, ancak bu kadar çok kullanım alanına rağmen tüketimin çok olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü kullanıldığı alanlardaki kullanım miktarı oldukça azdır. ABD’de üretilen toplam Bor ürünlerinin iç piyasada tüketilen miktarı 360.000 Ton civarındadır. Kullanım alanlarına göre bir fikir vermesi bakımından ABD’de 2000 yılına ait tüketim miktarları aşağıda verilmiştir

Sanayiide bazı alanlarda ham Bor kullanılırken bazen de rafine Bor kullanılmaktadır.Bazı uygulamalarda da her ikisi de birlikte kullanılmaktadır.Bu durumda ucuz olan tercih edilmekte ve rafine Bor yerine ham Bor tercih edilmektedir.

Ancak bu uygulama daha çok Türkiye’nin aleyhine işlemekte ve bu nedenle de daha sonraki bölümlerde açıklanacağı gibi Ülkemizden ham Bor ihracatı tercih edilmekte ve diğer ürünlerin ülkemizde üretilerek daha fazla katma değer yaratılması engellenmektedir.

Dünyadaki önemli Bor yatakları ülkemizde,ABD’de ve Rusya’da bulıunmaktadır.Bor rezervleri ile yapılan çalışmalarda tespit edilen değerlere göre toplam rezervin yaklaşık %63’ü ülkemizde,%10.3’ü ABD’de, %13.7’si Rusya’da,diğer rezervler ise Çin,Şili,Bolivya,Peru,Arjantin,Sırbistan ve İran’da bulunmaktadır.Türkiye’nin toplam Bor üretimindeki yerini değerlendirmek maksadıyla söz konusu ülkelerin üretim miktarlarına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

Ülkemizin genel madencilik potansiyeli:

Ülkemizin madencilik alanında çeşitli maden yataklarına sahip olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır.Bor madenlerinde olduğu gibi,diğer madenlerde de ülkemiz dünyada önemli sayılacak yataklara sahip bulunmaktadır.Ancak Bor dışındaki madenlerimizin miktarının birçok kesimce ifade edildiği gibi, abartılacak ölçülerde olmadığı değerlendirilmektedir.Madencilik üretimi GSMH’daki büyüme ile karşılaştırıldığında;madencilik üretiminin düştüğü ya da azaldığı görülmektedir.

GSMH,1991-98 yılları arasında 2.8 kat artmışken madencilik üretimi ancak 1.74 kat artmıştır.1998 yılında madencilik üretiminin GSMH’ya oranı önceki yıllara göre daha da azalmış ve %1.25’e düşmüştür.Ancak bu oranın madencilik ürünleri olan cam, seramik,çimento, demir-çelik gibi sanayii sektörü gelirleri içinde değerlendirilen ürünlerle birlikte %7 ila 10 arasında olacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemizin maden varlığının MTA’nın verilerine göre 2.9 Milyar Dolar seviyelerinde olduğu ifade edilmektedir.

Bu potansiyel yıllık olarak üretim bakımından 2.5 Milyar Dolar,ihracatta ise 500 Milyon Dolar mertebelerindedir.Eğer bu potansiyel rakam doğru ise,üretim ya da ihracat miktarında çok düşük seviyelerde kaldığımız ve sektörde bir takım yasal ya da yapılanmaya dayalı ciddi sorunlar olduğu sonucuna ulaşmanın yanlış olmayacağı değerlendirilmektedir.

SONUÇLAR;

Bor madenlerinin özelleştirilmesi isteniyormuş gibi yapılan spekülasyonlar bazı çevrelerce kasıtlı çıkarılmaktadır.Milli özel sermayenin ve sektörünün istediği gerçek anlamda “millileştirme”dir. Bor madenleri son günlerde birçok çevrelerde belirtildiği gibi dünyadaki mevcut ticaret hacmi dikkate alındığında çok büyük hacimlerde katma değer sağlayacak bir kaynak olarak görülmemektedir.Halen birçok ürünün  (yaklaşık 250 kadar olduğu ifade edilmekte) üretiminde kullanılmasına rağmen, birçoğunda sadece düşük oranlarda kullanılmaktadır.Bor ürünlerine olan ihtiyacın önümüzdeki dönemlerde artacağı kıymetlendirilse de, bunun daha çok cam endüstrisinde olacağı değerlendirilmektedir.Bor’un yakıt üretiminde kullanılması yönünde dünyada yapılan çalışmalar halen devam ettirilmemektedir ve hidrojen esaslı yakıt kullanımı yönündeki çalışmalar daha ön plana geçmiştir. Dolayısıyla birçok çevrelerde geleceğin yakıtı ifadesi pek gerçekci bir değerlendirme olarak görülmemektedir. Türkiye’de halen uygulanan maden yasaları ve onların sonucu madenlerin devletleştirilmesi özel sektör çevrelerinde rahatsızlık yaratmamaktadır.Aksine söz konusu yasa çerçevesinde madenlerin devlet tarafından çıkarılması ve kontrolü desteklenmekte, ancak mevcut uygulamalar eleştirilmektedir.Ülkemizin ihtiyacı olan yüksek teknoloji ürünlerinin yurt içinde üretimi ve istihdam sağlanması açısından özel sektörün de özellikle yüksek teknolojik yatırımlarını bu alanlarda yapması ve bor uç ürünleri üretimine katılması gerekmektedir.

Ülkemizin dünya Bor yataklarının %63’ne sahip olduğu dikkate alınırsa, Bor konusunda iddia edildiği gibi büyük katma değerler yaratacak ürünlerin elde edilmesi konusunda yabancıların yapacağı yeni buluş ya da araştırmalara bağlı kalmadan ülkemiz bilim adamlarına sağlanacak desteklerle gerçekleştirilmelidir.Bu nedenle "Bor Araştırma Enstitüsü" kurulmalı ve kaynaklarımızdan daha verimli yararlanmanın bilimsel çalışmaları daha yoğun bir şekilde sürdürülmelidir. ARGE çalışmalarını desteklemesinin mutlaka sağlanması gerektiği düşünülmelidir.

Bor daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi birçok ürünün temel girdisi ya da katkı maddesidir. Ancak bu ürünlerden cam ve seramik sanayii hariç diğerleri ülkemizde gelişmemiştir. Bu alanlara yatırım yapacak yerli müteşebbislerin girişimleri ürünlerin en azından yabancılara satış miktarları ve fiyatları üzerinden yapılarak desteklenmeli ve ülkemizin teknolojik ürünler üretmesi yönündeki yolları açılmalıdır.        

Bozkurt EREN
http://www.turkcuturanci.com/

*** *** ***
Üzerinden bayağı geçmiş fakat okuyan filan olabilir bir not düşeyim dedim.
Deterjanlarda bor, perborat tuzları olarak kullanılıyordu fakat perkarbonatların daha uygun olduğu deneysel olarak da kanıtlandığı için artık kullanılmıyor. Ayrıntılı bilmek isteyen olursa bağlantı verebilirim. ( Güray )

Kaynaklar:
US geologıcal Survey Mınerals Yearbook-2000, 1999, 1998
US Borax Pıoneer
US Borax
Minerals, Trace Elements and Human Health- Schauss,A.G
Boron in Materials Technology, Moataz Attallah
Composite Materials-Mohamed Nabil
Bor Bileşikleri Araştırmaları Türkiye bibliyografisi-TUBİTAK-MAM
Madencilik Sektörünün  Sorunları ve Çözüm önerileri ve Yeniden Yapılanma Raporu
Eti Holding AŞ Web Sitesi
Roskill- the Econumics of Boron 1999
Danıştay Birinci Dairesi 01.05.2000 Tarih ve 2000/50 numaralı kararı
Rekabet Kurulu 17.04.2001 tarih ve 00-1/2-2 sayılı kararı
NPQ Türkiye Dergisi, Sayı 2, Cilt 3, Yıl 2001


**********************************************************************************

Bor Madenlerinin Önemi!

Bildiğiniz üzere kasım ayında yaşadığımız ekonomik krizin hemen ardından, krizden çıkış yollarından birisi olarak dünya toplam rezervlerinin %70'ine sahip olduğumuz bor madenlerinin özelleştirilmesi gündeme getirilmiş ve hükümet içinde başta sayın Şükrü Sina Gürel olmak üzere bir kaç bakanın direnişi sonucu bor madenlerinin özelleştirilmesiyle ilgili dosya kısa bir süre için rafa kaldırılmıştır. Bu tartışmanın hemen ardından nedenleri hala tam olarak bilinmeyen şubat krizi patlak vermiştir... Ve bugün Türkiye bir kaç milyar dolar bulabilmek için her şeyi yapabilecek bir duruma sürüklenmiştir.

Çok kısa bir süre sonra bor madenlerinin özelleştirme yoluyla yabancı sermayeye satışı yeniden gündeme getirilecektir... Ve korkarız bu kez ülkenin içine düşürüldüğü ağır ekonomik buhran nedeniyle hiç kimse bu özelleştirme işlemine karşı direnmeyecektir... Aşağıda bor mineralinin stratejik önemi ve değeriyle ilgili "Yeni Avrasya" dergisinin Mart 2001 tarihli sayısından özetlenerek alınmış bir yazıyı alıntı yaptım.Dikkatle okumanızı istirham ederiz.

Yüzlerce bilim adamının "21.yüzyılın petrolü" diye tanımladığı ve uzay teknolojisinden, bilişim sektörüne, nükleer teknolojiden savaş sanayiine kadar pek çok alanın vazgeçilmez hammaddesi durumuna gelen bor madeni ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğidir... Üzerinde oturduğumuz bu zenginliğin stratejik ve ekonomik öneminin farkına varmamız, bugünümüzü ve yarınımızı daha iyi değerlendirmemizi sağlayacaktır... 20. yüzyıl boyunca dünyada yaşanan her türlü siyasi, iktisadi ve askeri gelişmenin baş aktörü durumunda olan petrol yerini bor madenine bırakmıştır. Petrol üzerinde oynanan oyunları hatırlamamız, ülkemizin sürüklendiği ekonomik ve siyasi krizi de kavramamıza yardımcı olacaktır... Ülkemizin ve bor madenlerinin geleceğine sahip çıkmamız kendi geleceğimize sahip çıkmamız demektir... Ham haldeki değeri yaklaşık 1 trilyon dolar olan ve işlendiği zaman değeri 6-7 trilyon dolara ulaşan bor rezervlerimiz bir kaç milyar dolara elimizden alınacaktır... Kamuoyunda değeri/önemi pek bilinmeyen ve maalesef hiç tartışılmayan bu konuya dikkatinizi çekmek istedik... Amacımız ülkemizin ve toplumumuzun geleceğinde çok önemli bir rol oynayacak bu konuda ortak bir yurttaşlık bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaktır...

2000'Lİ YILLAR BİZİM OLACAK PETROL ORADA İSE "BOR" DA BURADA BİR BAŞKA ANADOLU MUCİZESİ YAŞANIYOR VE BOR MİNERALİ İLETİŞİM ÇAĞININ GÖZBEBEĞİ OLUYOR!

Türkiye yaklaşık 2.5 milyar tonluk bor rezerviyle zengin bir ülkedir. Ham haldeyken tonu 400 dolar olan bor mineralinin değeri, işlenerek süper iletken hale dönüştüğünde kat be kat artacaktır. "Bilim adamları, tahmin edilenden çok daha yüksek derecelerde bile, neredeyse hiç dirençle karşılaşmadan elektrik taşıyabilen metal bir bileşim tesbit etti. Dünya bilim çevrelerini şaşırtan bu bileşimin, özellikle süper hızlı bilgisayarların üretiminde kullanılabileceği belirtildi.... Çok daha hızlı bilgisayarların yapımında, oksijen içeren maddelerle çalışmanın zor olduğu yerlerde, magnezyum-bor bileşiminin kullanılmaya başlanacağı haberi üzerine , Nortwestern Üniversitesi'nden Profesör John Rowell; bilim adamlarının düşük sıcaklıklı maddeler üzerinde daha fazla çalıştığını hatırlatarak, bunların yerine magnezyum-bor bileşiminin kullanılmasının daha avantajlı olacağını söyledi. Rowell'a göre magnezyum-bor yüksek ısıdaki iletkenliği sayesinde bilgisayar bileşenlerinin 4 kat daha hızlı çalışmasını sağlayabilir..."

BOR TÜRK EKONOMİSİNİN VAZGEÇİLMEZİDİR!

Özelleştirilmek istenen ETİ Holding 2000 yılında 30 trilyon liralık harcamayla, 83.8 trilyon lirası iç satış, 147.1 trilyon lirası dış satış olmak üzere toplam 231 trilyon liralık hasılat elde etmiştir. Yılda 700 bin ton ham, 350 bin ton rafine bor ürünleri satışı gerçekleştiren ETİ Holding'in küçük bir teknoloji yenileme operasyonuyla mevcut üretimini ve satışını kat be kat artırabileceği söylenmektedir. Bor madenlerinin özelleştirilmesiyle, bu büyük ulusal servet yabancı sermayenin eline geçecektir. Dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi yabancı sermaye bu stratejik maddeyi işlemek için kaynağında tesis kurmak yerine kendi ülkesine götürerek işleyecek ve Türkiye kendi elleriyle kendi servetini gelişmiş sanayii ülkelerine teslim etmiş olacaktır.

PETROL VE DOGALGAZA SAHIP OLAN ÜLKELER İÇİN PETROL VE DOGALGAZ NE ÖLÇÜDE STRATEJIK BIR ÖNEME SAHIP ISE, DETERJAN SANAYIINDEN UZAY TEKNOLOJISINE KADAR YÜZLERCE ÇESIT KULLANIM ALANI BULUNAN BOR MADENI DE ÜLKEMIZ IÇIN O ÖLÇÜDE ÖNEMLI VE BIR DAHA YERINE KONULAMAYACAK, ALTERNATIFSIZ VE STRATEJIK BIR MADENDIR. ULUSLAR ARASI PIYASADA BOR FIYATINI ETI HOLDING VE ABD US BORAX FIRMASI BELIRLEMEKTEDIR. 1978 YILINDA ECEVIT HÜKÜMETI TARAFINDAN KAMULASTIRILARAK TEK ELDE TOPLANIP ÖZELLESTIRILMEDEN ÖNCEKI ETIBANKA DEVREDILMESIYLE ULUSLARARASI PIYASADA BORUN FIYATI O ZAMAN Kİ FIYATLARI İLE 30 USD DEN 200 USD DOLARA ÇIKMISTI.

(ETIBANK = MADENCILIK+METALURJI+BANKACILIK) ÖZELLESTIRME DEN SONRA: (ETIBANK = BANKACILIK) (ETI HOLDING A.S.=ETI KROM A.S., ETI BOR A.S., ETI BAKIR A.S., ETI ALÜMINYUM A.S., ETI PAZARLAMA A.S., ETI GÜMÜS A.S., ETI ELEKTROMETALURJI A.S., = MADENCILIK+METALURJI)

BIR NOKTA DAHA; KASIM KRIZINDE IMF'DEN TAKSITLI OLARAK VERILECEGI SÖYLENEN 10 MILYAR USD ALMA AREFESINDE KIM BILIR BELKI DE ULUSLARARASI PIYASADAKI RAKIBIMIZ US BORAX FIRMASININ IMF'E TELKINLERIYLE ETI HOLDING VE BAGLI ORTAKLIKLARI ÖZELLESTIRME KAPSAMINA ALINDI. ÜLKEMIZ BILINEN BOR MADENI REZERVLERI, DUNYA BOR REZERVININ % 70'INE TEKABÜL EDEN YAKLASIK 2.5 MILYAR TON CIVARINDADIR. BIR TON HAM BOR CEVHERININ FIYATI YAKLASIK 300 USD OLARAK VARSAYILDIGINDA YAKLASIK 700-750 MILYAR USD 'LIK BIR KAYNAK SÖZ KONUSUDUR. 700-750 MILYAR USD 'LIK BU DEGERE ÜLKEMIZ BOR TUZLARI IÇINDE BULUNAN TORYUM VE LITYUM RADYOAKTIF MADENLERI DAHIL DEGILDIR BU DA TÜRKIYE CUMHURIYETININ MEVCUT TOPLAM DIS BORCUNUN (106 MILYAR USD) YAKLASIK 7 KATI BIR DEGERE TEKABÜL EDER. PETROL VE DOGALGAZA SAHIP OLAN ÜLKELER IÇIN PETROL VE DOGALGAZ NE ÖLÇÜDE STRATEJIK BIR ÖNEME SAHIP ISE, DETERJAN SANAYIINDEN UZAY TEKNOLOJISINE KADAR YÜZLERCE ÇESIT KULLANIM ALANI BULUNAN BOR MADENI DE ÜLKEMIZ IÇIN O ÖLÇÜDE ÖNEMLI VE BIR DAHA YERINE KONULAMAYACAK, ALTERNATIFSIZ VE STRATEJIK BIR MADENDIR. HIÇ BIR MADENIN BOR TUZLARI KADAR SANAYIDE KULLANIM ALANI OLMAMISTI TEKNOLOJIK GELISMEYE BAGLI OLARAK KULLANIM ALANI YAYGINLASTIGINDAN GELECEKTE DE OLMAYACAK HAREKETLI MEKANIK AKSAMDAN- CAMA, FIBER OPTIG'E YALITIMDAN YAKITA KADAR SU AN BILINEN 250 KADAR KULLANIM ALANI MEVCUT.

ABD UZAY MEKIGI CHALLENGER'IN INFILAKINDAN GERIYE KALAN TEK SAGLAM PARÇA TÜRK BORLARINDAN YAPILAN KABIN KESIMIYDI. MÜMTAZ SOYSAL'IN KALEME ALDIGI BIR YAZISINDA SAYIN ABD YETKILILERININ BOR SAHALARIMIZA OLAN KANUNA AYKIRI TALEBLERINE OLUMLU CEVAP VERMEYEN ZAMANIN ETI HOLDING GENEL MÜDÜR MUAMMER ÖCAL'IN GÖREVDEN ALINMASINI BUNA BAGLAMISTI. VE EKONOMIK IHANETTEN GIBI BIR TABIR KULLANMISTI. ULKEMIZDE ISMARLAMA OLARAK ÇIKTIGI KANAATI YAYGIN KASIM KRIZININ AREFESINDE BOR MADENLERININ RUHSAT VE SAHA ISLETME HAKLARI 01.10.1978 TARIH VE 2172 SAYI VE 10.06.1983 TARIH VE 2840 SAYILI KANUNLAR GEREGINCE ETI HOLDING A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜNE AITTIR. BOR SAHALARI VE BOR TÜREVLERI ISLETMELERININ ÖZELLESTIRILMESI YASAL OLARAK MÜMKÜN DEGILDIR. MEVCUT YASAL ENGELLER ORTADAYKEN BOR ISLETMELERININ ÖZELLESTIRILMESININ ANIDEN GÜNDEME GETIRILMESI, BAZI ÖZELLESTIRME IDARESI VE HAZINE BÜROKRATLARI TARAFINDAN ILGILI BAKANIN VE ETI HOLDING YÖNETIMININ HABERI OLMADAN IMF'E VERILEN 3.EK NIYET MEKTUBUNA KONULMASI DÜSÜNDÜRÜCÜDÜR. ETI HOLDINGIN ANIDEN ÖZELLESTIRME KAPSAMINA ALINMASININ SEBEBI BÜNYESINDE BULUNAN BOR ISLETMELERININ KAR MARJLARININ ÇOK YÜKSEK OLMASINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

YURTIÇI VE YURT DISINDAN BIR ÇOK ÇEVRENIN BU ISLETMELERI ELE GEÇIRMEK ISTEDIKLERI ÖTEDEN BERI BILINMEKTEDIR. YASAL ENGELLERDEN DOLAYI ELE GEÇIREMEDIKLERI BU STRATEJIK KURULUSLARI ÖZELLESTIRME ÇALISMALARININ HIZLANDIRILDIGI DÖNEMDE OLDU BITTIYE GETIREREK ELE GEÇIRMELERINDEN ENDISE DUYULMAKTADIR. TÜRKIYE ABD DÜNYA REZERVININ % 70 % 13 DÜNYA YILLIK ÜRETIMININ % 31 % 38 DÜNYA PARASAL BOR SATIS GELIRININ %21 % 65 YUKARIDAKI TABLODAN GÖRÜLECEGI ÜZERE BIZ BOR'U DAHA ZIYADE HAM OLARAK SATIYORUZ.

DIŞARISI BIZDEN ALIP KATMA DEGERI KENDI ÜLKESINDE OLUSTURARAK ÜRÜNÜNE GÖRE % 200-500 KARLA SATIYOR MEVCUT DURUM ITIBARI ILE ETI HOLDING YILLIK BOR SATIS YAKLASIK GELIRI : 260 MILYON USD/YIL DIR. NASILKI ORTADOGU PETROLÜ KUZEY DENIZ PETROLÜNDEN DAHA KALITELI VE ARANIR ISE TÜRK BORLARI DA PIYASADA AYNI KALITEDE ARANMAKTADIR. BU YÜZYILIN BASLARINDA PETROL NASILKI ORTADOGUDA SINIRLARIN ÇIZILMESINDE TEMEL ROL OYNADI ISE (MUSUL-KERKÜKÜN SINIRLARIMIZ DISINDA KALMASI) ; GÜNÜMÜZ VE GELECEGIN MADENI VE ENERJI KAYNAGI OLARAK NITELENEN BOR TUZLARINDA DÜNYA REZERVININ %70 LIK BIR KISMINA SAHIP OLAN TÜRKIYE ÜZERINE BENZERI OYUNLARIN DEVAM ETMESI DOGAL BIR SÜREÇTIR. ÖZELLESTIRMENIN SEVKLI SAVUNUCULARINDAN ASO BASKANI SAYIN SINAN AYGÜN YAPTIGI BIR BASIN AÇIKLAMASI ILE ILK DEFA BIR ÖZELLESTIRMENIN KARSISINDA OLDUGUNU BELIRTIP MEVCUT KANUNLARA GÖRE IMKANSIZ OLAN BOR TUZLARININ ÖZELLESTIRME KAPSAMI DISINDA BIRAKILMASINI ISTEMISTIR.

KASIM KRIZIYLE APAR TOPAR MEVCUT KANUNLARA AYKIRI OLARAK IMF'E VERILEN ÖZELLESTIRILECEK KURUMLAR LISTESINE KONAN ETI HOLDING ŞUBAT KRIZIYLE DAHA ÖNCE KULLANILMASINA IZIN VERILMEYEN İNCİRLİK ÜSSÜNÜN KULLANILMASI VELHASILI KELAM PETROL NASILKI ORTADOGUYA BIR LUTÜF ISE BOR TUZLARI DA ANADOLUYA LÜTUFTUR. KIYMETINI BILENE.

http://www.biroybil.com/showthread.php?1953-Bor-Madenler%DDn%DDn-%D6nem%DD

******************************************************************
Bor Madeni Nedir ? Önemi ve Kullanım Alanları Nelerdir ?

Bor, periyodik cetvel üzerinde B simgesiyle gösterilen, ısıya dayanaklı, sert bir yapıya sahip elementtir. Özellikle son on yılda adını sıkça duyduğumuz bu element, aslında 4000 yıl öncesinde ilk olarak Tibet’te kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra Sümerler ve Hititler bu elementi altın ve gümüş işçiliğinde kullanırken, Eski Mısırlılar mumyalama işlemlerinde, Romalılar cam yapımında, Eski Yunanlılar temizlikte ve Araplar ilaç yapımında kullanmışlardır. Yani bor madeni sanıldığı gibi yeni bulunan bir element değildir.

Bor elementi 2300 C ‘de erirken, 2500 C ‘de kaynamaktadır ve doğada yaklaşık olarak 230 çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca doğada serbest olarak değil, tuz şeklinde ve diğer elementlerle bileşik olarak bulunur. Dünya üzerinde en önemli kaynakları Rusya, Abd ve Türkiye’de bulunan bu element, askeriyeden bilgisayar sistemlerine, inşaat sektöründen otomobil sektörüne kadar 400 ‘ü aşkın alanda kullanılmaktadır. Türkiye bor madenlerinin %72′sine sahiptir. Fakat üretim ve  ihracat oranı düşük olduğu için ülkemize getirisi pek fazla değildir.

Türkiyede bulunan başlıca bor yatakları, Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Eskişehir’de bulunmaktadır ve Bor madenlerini işletmek için Kırka (Eskişehir), Emet (Kütahya), Bigadiç (Balıkesir), ve Kestelek (Kütahya)’te tesisler bulunmaktadır.

Kırka Bor İşletmeleri : Yıllık 800.000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca Kırka’daki bu bor yatağı dünyanın en büyük bor yatağı olma özelliğini taşımaktadır.

Emet Bor İşletmeleri : Yıllık 500.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Bigadiç Bor İşletmeleri : Yıllık 200.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Kestelek Bor İşletmeleri : Yıllık 100.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.

bor_dunya_dagilimi
Tablodan da anlaşıldığı gibi Türkiye bor rezervlerinde %72′lik pay ile birinci sırada gelmekte, %8.50 ‘lik pay ile Rusya ikinci ve %6,80 ‘lik pay ile amerika üçüncü sıradadır. Ancak MTA ( Maden Tetkik Arama ) tarafından yapılan rezerv arama çalışmaları sona erdiğinde Türkiyedeki bor rezervlerinin daha da artacağı tahmin edilmektedir. Yaklaşık 40 yıl sonra ise Türkiye dünya üzerinde bor rezervine sahip tek ülke olacak ve Türkiyenin dünya üzerindeki popüleritesi artacaktır bu sebeple bor’un ülkemiz açısıdan stratejik önemi oldukça fazladır.
Kullanım alanı bu derece geniş olan bor elementini Amerika uzay teknolojilerinde ve askeriye sistemlerinde kullanırken Türkiye deterjan ve sabun yapımında kullanmaktadır. Birçok bilim insanının “21.yüzyılın Petrolü ve Sanayinin Tuzu” diye tanımladığı bor, bazı yerel kaynaklarda fazla abartıldığı, aslında bor’un ekonomik açıdan pek öneminin olmadığı vurgulanmaktadır ancak bütün bu söylemler yanlıştır, çünkü bor’un kullanım alanı dünyadaki birçok doğal kaynaktan daha fazla ve önemlidir. Örneğin günümüzün en önemli doğal kaynağı olan petrol; gaz yağı, akaryakıt, makine yağı, fuel oil, jet yakıtı gibi alanlarda kullanılırken Bor, bütün bu alanlarda kullanılabildiği, bilgisayar sistemlerinde ve askeriye sistemlerinde dahi kullanılabilmektedir. Bunun yanında sürtünmeye ve ısınmaya dayanaklı olduğu için uçaklarda ve uzay araçlarında da kullanılmaktadır.

Bor Madenlerinin Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı


bor_kullanim_alanlari_camambert1

Bor Madenlerinin Başlıca Kullanım Alanları :

Cam Sanayi: Borosilikat Camları, İzolazyon Cam Elyafı, Tekstil Cam Elyafı, Optik Lifler, Cam Seramikleri, Şişe ve Diğer Düz  Camlar
Seramik Sanayi: Emaye, Sır,Sırça, Porselen Boyaları

Nükleer Sanayi: Reaktör Kontrol Çubukları, Nükleer Kazalarda Güvenlik Amaçlı ve Nükleer Atık Depolayıcı olarak, Uzay ve Havacılık Sanayi: Sürtünmeye-Aşınmaya ve Isıya Dayanıklı Malzemeler, Roket Yakıtı katkı malzemeleri

Askeri & Zırhlı Araçlar: Zırh Plakalar , kompozit malzemeler.

Elektronik-Elektrik ve Bilgisayar Sanayinde: Bilgisayarların Mikro chiplerinde, CD-Sürücülerinde, Bilgisayar Ağlarında; Isıya-Aşınmaya Dayanıklı Fiber Optik Kablolar, Yarı İletkenler, Vakum Tüpler, Dialetrik Malzemeler, Elektrik Kondansatörleri, Gecikmeli Sigortalar.

İletişim Araçlarında: Cep Telefonları, Modemler, Televizyonlar .

İnşaat-Çimento Sektöründe: Mukavemet Artırıcı ve İzolasyon Amaçlı olarak

Metalurji: Paslanmaz ve Alaşımlı Çelik, Sürtünmeye-Aşınmaya Karşı Dayanıklı Malzemeler, Metalurjik Flaks, Refrakterler, Briket Malzemeleri, Lehimleme, Döküm Malzemelerinde Katkı Maddesi olarak, Kesiciler, Aşındırıcılar

Enerji Sektörü: Hidrojen taşıyıcı,Güneş Enerjisinin Depolanması, Güneş Pillerinde Koruyucu olarak,

Otomobil Sanayi: Hava Yastıklarında, Hidroliklerde, Plastik Aksamda, Yağlarda ve Metal Aksamlarda, Isı ve Ses Yalıtımı Sağlamak Amacıyla, Antifrizler

Tekstil  Sektörü: Isıya Dayanıklı Kumaşlar, Yanmayı Geciktirici ve Önleyici Selülozik Malzemeler, İzolasyon Malzemeleri, Tekstil Boyaları Deri Renklendiricileri, Suni İpek Parlatma Malzemeleri,

İlaç ve Kozmetik Sanayi: Dezenfekte Ediciler, Antiseptikler, Diş Macunları,

Tıp: Osteoporoz Tedavilerinde, Alerjik Hastalıklarda, Psikiyatride, Kemik Gelişiminde ve Artiritte, Menopoz Tedavisinde, Beyin Kanserlerinin Tedavisinde

Kimya Sanayi: Bazı Kimyasalların İndirgenmesi, Elektrolitik İşlemler, Flotasyon İlaçları, Banyo Çözeltileri, Katalistler, Atık Temizleme Amaçlı olarak, Petrol Boyaları, Yanmayan ve Erimeyen Boyalar, Tekstil Boyaları

Temizleme ve Beyazlatma Sanayi: Toz Deterjanlar, Toz Beyazlatıcılar, Parlatıcılar

Tarım Sektörü: Gübreler, Böcek-Bitki Öldürücüler,

Kağıt Sanayi: Beyazlatıcı Olarak

Koruyucu: Ahşap Malzemeler ve Ağaçlarda Koruyucu olarak, Boya ve Vernik Kurutucularında

Bunların dışında ;

Fiber Optik
Kauçuk ve Plastik Sanayii
Fotoğrafçılık
Patlayıcı Maddeler (havai fişek vb.)
Petrol Boyaları, yanmayan ve erimeyen boyalar, tekstil boyaları
Zımpara ve aşındırıcılar
Manyetik cihazlar
İleri Teknoloji Araştırmaları
Mumyalama gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar :

Eti Maden İşletmeleri

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü


http://www.bilgiustam.com/bor-madeni-nedir-onemi-ve-kullanim-alanlari-nelerdir/


********************************************************************************************
Bor Elementi Hakkında Genel Bilgiler!

Bor, periyodik tabloda  B simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı  10,81 olan metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir elementtir. Periyodik cetvelin 3A grubunun ilk ve en hafif üyesidir. Temel hal elektron konfigürasyonu 1s2 2s2 2p1’dir.

Bor elementi 8B, 10B, 11B, 12B, 13B izotoplarından oluşmaktadır. En kararlı izotopları 10B ve 11B’dir. Bu izotopların tabiatta bulunma oranları sırasıyla % 19.1-20.3 ve % 79.7-80.9’dir. 10B izotopu, çok yüksek termal nötron tutma özelliği gösterir. Böylelikle nükleer malzemeler ve nükleer enerji santrallerinde kullanılabilmektedir. Türkiye’de 10B izotop oranı yüksek bor cevher yatakları bulunmaktadır.

Çeşitli metal veya ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği farklı özellikler, bor bileşiklerinin birçok endüstride kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. Kristalize bor, görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir.

Borun saf elementi ilk kez,  1808 yılında Fransız kimyager J.L. Gay-Lussac ve Baron  L.J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir.

Bor, biri amorf ve altısı kristalin polimorf olmak üzere, çeşitli allotropik formlarda bulunur. Alfa ve beta rombohedral formlar en çok çalışılmış olan kristalin polimorflarıdır. Alfa rombohedral strüktür 1200C'nin üzerinde bozulur ve 1500C'de beta rombohedral form oluşur. Amorf form yaklaşık 1000C'nin üzerinde beta rombohedrale dönüşür ve her türlü saf bor ergime noktasının üzerinde ısıtılıp tekrar kristalleştirildiğinde beta rombohedral forma dönüşür.

Bor, yerkabuğunda yaygın olarak bulunan 51. elementtir. Bor tabiatta hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. Doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali olduğu bilinmektedir. Yaygın olarak bulunan bor minerallerinden bir tanesi bir tür aluminoborosilikat minerali olan ve yapısında %10’a kadar bor içerebilen Turmalin’dir. Ancak, sanayide alkali ve toprak alkali bor mineralleri olan Tinkal (Na4B4O2. 10H2O), kernit (Na2B4O7. 4H2O), kolemanit (Ca2B6O11. 5H2O) ve üleksit (NaCaB5O9. 8H2O) kullanılmaktadır. Ticari maden yatakları sınırlı olup en çok Türkiye ve ABD’de bulunmaktadır.

Bor elementinin kimyasal özellikleri morfolojisine ve tane büyüklüğüne bağlıdır. Mikron ebadındaki amorf bor kolaylıkla ve bazen şiddetli olarak reaksiyona girerken kristalin bor kolay reaksiyon vermez. Bor yüksek sıcaklıkta su ile reaksiyona girerek borik asit ve bazı diğer ürünleri oluşturur. Mineral asitleri ile reaksiyonu, konsantrasyona ve sıcaklığa bağlı olarak yavaş veya patlayıcı olabilir ve ana ürün olarak borik asit oluşur.

bor_elementi_hakkinda1

bor_elementi_hakkinda2

bor_elementi_hakkinda3

Son Yazılar