AZERBAYCAN İLAHİYATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI AKİL ALESKER:

"Fethullah Gülen Müslüman değil!"

"Dini camianın içinde olan bir insan olarak Fethullah Gülen'i yıllardır çok yakından izledim. Ermenilerin olduğu gibi bunların da arkasında ADL var.

Fethullah Gülenin okullarının mezunları Türk dilini o kadar iyi bilmiyor, ingilizce'yi biliyor. Fethullah Gülen Türk devletinin bazı yetkililerinin eliyle Azerbaycan'a giriyor."

"Dini camianın içinde olan bir insan olarak Fethullah Gülen'i yıllardır çok yakından izledim. Ermenilerin olduğu gibi bunların da arkasında ADL var. Fethullah Gülenin okullarının mezunları Türk dilini o kadar iyi bilmiyor, ingilizce'yi biliyor. Fethullah Gülen Türk devletinin bazı yetkililerinin eliyle Azerbaycan'a giriyor."

Azerbaycan'da çıkan Yeni Çağ gazetesi kurucusu ve başyazarı Akil Alesker Ulusal Kanal'da Filiz Öntaş'la Haber Zamanı programının ko­nuğu oldu. Azerbaycan açısından Ermeni sorununu konuşmak üze­re konuk olan Alesker Fethullah Gülen'le ilgili de önemli açıkla­malarda bulundu. 2003 yılından bu yana Azerbaycan İlahiyatçılar Birliği Başkanı olan Akil Alesker, Azerbaycan'da doğdu. Yüksek öğrenimini Bakü Devlet Üniver­sitesi İlahiyat Fakültesi'nde ta­mamladı. Türk Cumhuriyetleri arasında öğrenci değişim progra­mı kapsamında bir yıl İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim al­dı. Azerbaycan Milli İlimler Aka­demisi Doğu Enstitüsü'ne İslam ve Hristiyan diyalogu üzerine tez verdi. Azerbaycan'ın Reyting, El­çi, Milli Yol, Milli Gazete gibi gazetelerinde gazetecilik yapan Alesker, daha sonra Yeni Çağ ga­zetesini kurdu. Yeni Çağ gazete­sinin Fethullah Gülen'e karşı manşetleri dikkat çekiyor. Ulusal Kanal'a konuk olan Alesker, Fet­hullah Gülen tarikatı hakkındaki görüşlerini, Yeni Çağ gazetesini, Azerbaycan açısından Ermeni meselesini anlattı.

 

FETHULLAH'IN FAALİYETİ İSLAM İÇİN VE TÜRK BİRLİĞİ İÇİN DEĞİL

ULUSAL KANAL- Yeni Çağ gazetesinin nasıl bir çizgisi var? Bize gazetenizi tanıtır mısınız?

AKİL ALESKER- Bizim temel hedefimiz vatanımızı milletimizi ve dinimizi parçalamak isteyenle­re itiraz etmek. Bu itirazı en sert şekilde delillerle susmadan öne sürmek istiyoruz. Yeni Çağ gaze­tesi bir yıldan uzun süredir ya­yımlanan haftalık bir gazete. Esas amacımız vatanımızı tehli­kelerden korumak. Bunlar 1300'lerin piyonları. Bunların içinde Ermeniler ve çeşitli grup­lar var. Yeni Çağ savaşan insan­ların gazetesidir.

ULUSAL KANAL- Yeni Çağ gazetesinin Fethullah Gülen'e ilişkin çok önemli manşetleri ol­duğunu görüyoruz. Fethullah Gülen'in oradaki faaliyetleri ne­dir? Azerbaycan'a nasıl bir zarar verdiğini düşünüyorsunuz?

ALESKER- Ben İlahiyat Fa­kültesi mezunuyum. Dini cami­anın içinde olan bir insan olarak Fethullah Gülen'i yıllardır çok yakından izledim. Bunlar Müslü­man olamaz. Bunların faaliyeti İslam için, Türk birliği için değil. Bunlar İslam bayrağı altında Azerbaycan'a sokulan bir grup­tur. Ermenilerin olduğu gibi bun­ların da arkasında ADL (Anti Defamation Legue: "Türkler Er-menlere soykırım yaptı" diyen Yahudi kuruluşu) var. Ameri­ka'nın Türkiye'deki en büyük or­tağı Fethullah Gülen'dir. Kendisi­nin Hoşgörü ve Diyalog kitabına bakın. O kitabın siparişçisi kim­dir? Ve aynı zamanda Fethullah Gülen'in Vatikan seferini organi­ze eden grubun adı da Zaman gazetesinin yazdığı şekilde ADL'dir. Biz insanlarımıza bu gü­cün İslam değil şer güç olduğunu söylüyoruz. Egemen güç İslam'a karşı bir savaşa girişiyor. Egemen güç hiçbir zaman 95 ülkede İslami bir kurumun olmasını iste­mez. Ama Fethullah Gülen 95 ül­kede faaliyet gösteriyor ve bu her geçen gün artıyor. Bir taraftan Ermeni soykırımı yalanıyla Karabağ sorunuyla, Hrant Dink'in ölümüyle Türk dünyası karalan­maya çalışılıyor. Diğer taraftan da Türk okulları adı altında Fet­hullah Gülen Azerbaycan'a geli­yor. Fethullah Gülen'in okulları­nın mezunları Türk dilini o ka­dar iyi bilmiyor, İngilizce'yi bili­yor. O zaman bu Türk okulu de­ğil İngiliz okulu.

 

TÜRK DEVLETİNİN BAZI YETKİLİLERİ YOLUYLA AZERBAYCAN'A GİRİYORLAR

Biz bunların Azerbaycan'ın içine yayılmasına karşı savaş baş­lattık. Biz Azerbaycan'ın Türki­ye'nin durumuna düşmemesi için çalışıyoruz. Bunlar hedeflerine ulaşmak için bütün yolları deni­yorlar. Azerbaycan'ın dindar aile­sini ve gençlerine ele geçirmek is­tiyorlar. Bugün Azerbaycan ikti­sadından bunların çok büyük bir rolü var. Azerbaycan'a gelen şir­ketlerin birçoğu Fethullahçı yapı­nın içinde. Türk devletinin eliyle Azerbaycan'a büyük paralar so­karak Kafkas Medya Kurumu gi­bi medya kuruluşları vasıtasıyla örgütlenmeye çalışıyorlar. Ölüm tehditleri alsak da biz mücadele­mize devam edeceğiz. Azerbay­can'da tarihten gelen bir dini tole­rans var. Azerbaycan'da hiçbir za­man Yahudi, Hristiyan, Müslü­man birbirine girmez. Bunlar onu sokmak istiyorlar. Fethullah Gü­len Türk devletinin bazı yetkilile­rinin eliyle Azerbaycan'a giriyor. Türk devletinden ricamız bunla­rın önüne geçmeleridir.©

Ermenileri

bugün Amerikalılar

yarın İngilizler kullanır

ULUSAL KANAL- Ermeni sorununun Azer­baycan açısından önemi nedir?

ALESKER- Esas Ermeni'yi maşa gibi kulla­nan kuvvetlere bakmak gerek. Bugün Karabağ sorununun çözülememesinin esas nedeni dış güç­lerdir, ilham Aliyev, "Bu mesele sulh ile çözül­mez ise Azerbaycan'ın savaşa hazır bir ordusu var" demiştir. Ermenistan'ın bir tarihi yok. Er­meniler kullanılmaya hazır bir kuvvet. Onlardan bugün Amerikalılar yararlanır yarın İngilizler. Azerbaycan'ın petrolü var. Avrupa'nın çok önemli eksperlerinden biri "bu petrol olduğu sü­rece bu sorunlar olacak" dedi. Onlar bunun için Azerbaycan'ın her zaman baskı altında kalması­nı istiyorlar. Karabağ sorunu bitecek bir başkası başlayacak. Türk dünyasıyla Azerbaycan arasın­da daha sağlam ilişkiler kurulsa, Ermenilere kar­şı Türk dünyası birliği mümkün olacak. Eri­van'daki Ermeni ile Los Angeles'taki Ermeni arasında çok iyi bir irtibat var. Ama Türkiye ile Azerbaycan arasında bu bağlantıyı yok.

Yeni Çağ'ın Fethullah'la mücadelesi

Yeni Çağ gazetesinin arka arkaya yaptığı Fethullah Gü­len karşıtı yayın dikkat çeki­yor. Gazetenin 24 Haziran'da attığı "Bir ABD proje­si Fethullah Gülen" manşette dinler arası diyalog ve bunun perde arkası anlatılıyor. Ha­ber iç sayfalarda "Bir gönül şeytanının portresi" başlığıy­la sunulmuş. 2 Eylül'de attığı manşette ise "Fethullahçılar ve Mooncular aktifleşiyor" yazıyor.

İçeride Fethullah Gülen'in Ermeni soykırımını ta­nıyan ADL şirketinin siparişi ile kitap yazdığı anlatılıyor. Gazetenin "Üç büyük Tehli­ke: Gülen, Topbaş, Sunkur" başlıklı yazısında Nakşiben­di tarikatının hocalarından diye anılan Osman Nuri Topbaş'ın son seyahatini Abdullah Gül'ün yardımıyla hayata geçirdiği belirtiliyor.

"Gülen Tehlike" başlıklı yazıda ise Fethullah Gülen'in o zamanlar sağ kolu olan Nurettin Veren'in Turgut Özal'ın talimatıyla Azerbaycan'a gittiği bilgisi yer alıyor. 29 Eylül tarihli gazetede Fethullahçılığın Azerbaycan'da Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in himayesinde geliştiği söyleniyor.

 

Kaynak : Aydınlık Derğisi

16 Eylül 2007 Sayı 1025 (4.-5. sayfalar)

Son Yazılar