Gizli Anlaşma Maddeleri Tek Tek Uygulanıyor. (2)

Abdullah Gül’ün başbakanlık koltuğunda oturduğu 3 Nisan 2003 günü ABD Dışişleri Bakanı Powell ile yaptığı 2 sayfa 9 maddelik gizli mutabakatan sonra, yine Abdullah Gül’ün ve Recep Tayyip Erdoğan’ ın Başbakanlıkları döneminde Birleşmiş Milletlerde ‘’ikiz Sözleşmeler ‘’diye anılan, ‘’ekonomik,Sosyal,ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’’ ve ‘’Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’’ başlıklı uluslararası sözleşmeler 4 Haziran 2003 te TBMM ‘ den geçti ve onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’ nın imzasına sunuldu.


Türkiye’yi etnik, ekonomik, toplumsal parçalama yasası olan bu İKİZ YASALAR; Türkiye’nin devlet ve millet bütünlüğünü ayaklar altına alan,Türkiye’nin devlet eğemenliğini yok eden, yabancı devletlere müdahale hakkı veren, Lozan antlaşmasını delik deşik eden, Atatürk devrimlerine son darbeyi vuran, Türkiye’yi emperyalizmin himayesi altına sokan, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Türkiye sınırlarının değiştirilmesini hızlandıran İHANET YASALARIDIR.

YASALARIN TARİHÇESİ


İkiz sözleşmeler, Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilmiş ve imzaya açılmıştır. Türkiye tarafından 37 yıldır onaylanmayan bu sözleşmeler ABD nin Irak’a saldırdığı ve Irak’ı işgal ederek parçaladığı koşullarda Meclis’e sevk edilmiştir. Abdullah Gül hükümeti, birinci sözleşmeyi (ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi) 23 Aralık 2002 günü,, Recep Tayyip Erdoğan hükümetide ikinci sözleşmeyi (medeni ve siyasi haklar sözleşmesi) 25 Nisan 2003 günü Meclis başkanlığına vermiş ve 4 Haziran 2003 günü ikiz ihanet yasaları dönemin mecliste bulunan tüm parti milletvekilleri tarafından kabul edilerek yasallaşmıştır.

Abdullah Gül’ün Powel ile yaptığı 9 maddelik gizli sözleşmeyi hayata geçirmek için yasal temel oluşturmanın alt yapısını oluşturan ikiz ihanet yasaları nedir.

İŞTE İKİZ İHANET YASALARI

EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR
ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM

KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI

1. Madde


Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı
1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.
2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz.
3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu olan Devletler de dahil bu Sözleşmeye Taraf bütün Devletler, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir.

II. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

2. Madde


Sözleşmenin iç hukukta uygulanması ve ayrımcılık yasağı
1. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet, gerek kendi başına ve gerekse uluslararası alanda özellikle ekonomik ve teknik yardım ve işbirliği vasıtasıyla bu Sözleşmede tanınan hakları mevcut kaynakları ölçüsünde giderek artan bir şekilde tam olarak gerçekleştirmek için, özellikle yasal tedbirlerin alınması da dahil, gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt eder.
2. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmede beyan edilen hakların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi her hangi bir statüye göre ayrımcılık yapılmaksızın kullanılmasını güvence altına almayı taahhüt ederler.
3. Gelişmekte olan ülkeler, insan haklarını ve ulusal ekonomik durumlarını dikkate alarak, bu Sözleşmede tanınan ekonomik hakları vatandaş olmayan kişilere hangi ölçüde tanıyacaklarına karar verebilirler.

SİYASİ VE MEDENİ HAKLAR
ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

1. BÖLÜM

KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI

1. Madde


Halkların kendi kaderini tayin hakkı
1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.
2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla, doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiç bir koşulda yoksun bırakılamaz.

3. Kendini Yönetemeyen ve Vesayet altındaki Ülkelerden sorumlu olan Devletler de dahil bu Sözleşmeye Taraf bütün Devletler, kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesi için çaba gösterir ve Birleşmiş Milletler şartının hükümlerine uygun olarak bu hakka saygı gösterir.

II. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

2. Madde


Sözleşmenin iç hukukta uygulanması ve ayrımcılık yasağı
1. Bu Sözleşmeye Taraf her Devlet, bu Sözleşmede tanınan hakları ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya diğer bir fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmaksızın, kendi toprakları üzerinde bulunan ve egemenlik yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence altına almayı bu ve haklara saygı göstermeyi taahhüt eder.

18. Madde

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü ile, tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma özgürlüğünü de içerir.

27. Madde

Azınlıkların korunması

Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların bulunduğu bir Devlette, böyle bir azınlığa mensup bulunan kişiler grubun diğer üyeleri ile birlikte toplu olarak kendi kültürel haklarını kullanma, kendi dinlerinin gereği ibadeti etme ve uygulama veya kendi dillerini kullanma hakları engellenmez.

40. Madde

Devlet raporları

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Sözleşmede tanınan hakları uygulamaya geçirmek ve bu hakların kullanılmasında ilerleme sağlanmak için aldıkları tedbirler hakkında raporlar vermeyi taahhüt ederler.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendisine sunulan bütün raporlan incelemesi için Komiteye havale eder. Sözleşmenin uygulanmasını etkileyen faktörler ve güçlükler varsa, raporlarda bu faktörler ve güçlükler de belirtilir.

41. Madde

Komiteye yapılan Devlet başvuruları

1. Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet bu maddeye göre her zaman, Taraf Devletlerden birinin bir diğer Taraf Devlet aleyhine bu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmediği biçimindeki iddiaları kapsayan şikayetleri Komitenin ele alma ve inceleme yetkisini tanıdığını beyan edebilir. Bu maddeye göre yapılan şikayetler ancak, Komitenin yetkisini tanımış olan bir Taraf Devlet tarafından yapılması halinde ele alınıp incelenebilir. Komite, kendisinin bu yetkisini tanımamış olan bir Taraf Devleti ilgilendiren bir şikayeti ele almaz. Alınan şikayetler hakkında aşağıdaki usule uygun olarak işlem yapılır:

a) Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerden biri, bir diğer Taraf Devletin bu Sözleşme hükümlerini uygulamadığını düşünmesi halinde, yazılı bir bildirimle, durum hakkında Taraf Devletin dikkatini çeker. şikayeti alan Devlet, şikayetin eline geçmesinden itibaren üç ay içinde, kendisine şikayeti gönderen Devlete durumu izah eden bir açıklama veya başka bir yazılı cevap gönderir. Bu cevap mümkün olduğu kadar konuyla ilgili alınan, alınmakta olan veya kullanılabilir nitelikte olan iç hukuk usullerine ve hukuk yollarına ilişkin tedbirleri içerir;
b) Eğer durum, şikayeti alan Devletin ilk şikayeti aldığı tarihten itibaren altı ay içinde her iki Taraf Devleti tatmin edici şekilde düzeltilmezse, her iki Devlet konuyu diğer Devlete ve Komiteye yaptıkları bir ihbar ile Komitenin önüne götürme hakkına sahiptir;

Gelin beni bölün demek olan ikiz yasalar ve 2 sayfalık 9 maddelik gizli sözleşmeler ihanetin belgesi olarak nasıl adım adım uygulandığı ve Türkiye’yi nasıl uçuruma ittiği ve BOP nin Türkiye’de nasıl uygulamaya koyulduğu somut belgelerle gelecek yazımda incelenecektir.

Derya DERVİŞ - 14 Ocak 2011 - İlk Kurşun
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar