marko pasa2 1

"Bir şeyler var ki, kokuyor çok fena kokuyor"

Sabahattin Ali ve Aziz Nesin yönetiminde, ilk sayısı 25 Kasım 1946 pazartesi günü çıkan Markopaşa, 26x41 cm boyutunda ve 4 sayfaydı.

Haftalık siyasi mizah gazetesi olarak sunulmuştu. Dönem, tek parti dönemiydi ve hükümeti eleştirmenin olanağı yoktu.

Gerek muhalif tavrı ve duruşuyla, gerekse de mizahi üslubuyla var olan yayınların hepsinden farklı olan gazete, başına gelecekleri görerek daha ilk sayıda okuyucuya sezdirmişti:

marko pasa1

“CEPTE DURDUĞU GİBİ DURMAZ KALEM”

“Dostlar, komşular ve hanem halkı! Şişede de durduğu gibi durmaz kâfir; cepte durduğu gibi durmaz kalem. Helal edin hakkınızı, sayei kanunu matbuatta fıkra yazmağa gidiyorum.”

Markopaşa ilk sayısından başlayarak mizahın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, bir hiciv ve iktidara karşı bir mücadele biçimi de olabileceğini gösterdi, büyük bir ilgiyle karşılandı, altı bin basılan ilk sayısı, dağıtım güçlüklerine karşın, kısa sürede tükendi.

İkinci sayı on bin basıldı. Üçüncü sayı, yirmi bin olarak piyasaya sürüldü. Gazetenin açık, meydan okuyucu ve provoke edici üslubu siyasal konuda bilgisi az olan, yan tutmayan insanları bile etkiliyordu. Kamuoyunda ve hatta Mecliste bile Markopaşa’nın söyledikleri konuşuluyordu. Halk, yöneticiler için söyleyemediklerini Markopaşa’da bulmuş mizah sayesinde sessiz bir tepkiye ortak olmuştu.

Sabahattin Ali başyazılarında emperyalizme karşı savaşan halklar ve Kurtuluş Savaşı vurgularını sıklıkla kullanıyordu. Yazılar,  yaşanan zamandan duyulan hoşnutsuzluk, geçmişte yaşanmış  her açıdan başarılı  bir zamanla kıyaslanarak kaleme alınıyor, Cumhuriyet ilkelerinin özellikle Atatürk’ün ölümünden sonra tahrip edildiğini, emperyalizmle mücadele ederken, emperyalizme hizmet eder hale gelindiğini dillendiriyor, halk deyişlerini, türküleri, fıkraları, manileri ve kimi zaman da argoyu malzeme olarak kullanıyor, gerçek bir demokrasinin kurulması için bir gülmece havası içinde bütün özgürlük düşmanlarını karşısına alıyordu. Beşinci altıncı sayılarda gazetenin baskı sayısı altmış bine çıktı. Bu o günün koşulları içinde çok büyük bir satıştı. O zamanın günlük gazeteleri Vatan ve Cumhuriyet bile yirmi bini geçemiyordu.

Ancak tiraj artışı beraberinde siyasal baskıları da getirecek, giderek her sayısı  bir başka basın davasına konu olacaktı. Meclis konuşmalarında “kökü dışarıda olan gazete” olarak adlandırılacak, yayın organlarının boy hedefi olacaktı.

“DIŞARIDAN BESLENEN MİZAH DERGİLERİYLE DE UĞRAŞACAĞIZ”

14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen Adnan Menderes okuduğu hükümet programında, “dışarıdan beslenen mizah dergileriyle de uğraşacağız” diyordu. Dışarıdan beslenen bir dergi yoktu, ama hedefin yine Markopaşa olacağı anlaşılıyordu.

Menderes’in, “dışarıdan beslenen mizah dergileri” şeklindeki sözleri “kökü dışarıda” terimine göndermeydi. “Kökü dışarıda” ilk kez 4 Aralık 1946 günü TBMM’de sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerde Cemil Sait Barlas tarafından kullanılmıştı. Barlas konuşmasında Markopaşa’yı “kökü dışarıda” ve “yabancı ideoloji” nitelemeleriyle suçlamıştı:

“…İstanbul’da değil şu ve bu partiye mensup gazeteler, hatta kökü dışarıda olan Markopaşa bile çıkıyor. Ve bu gazete çıktığı zaman Sıkıyönetim Kumandanı haklı olarak ilan edilmiş olan sıkıyönetimi hüsn-ü idare ederek bunun için tatbik edilecek muameleyi Cumhuriyet Savcılığına bırakıyor. Bu da ayrıca şayan-ı şükrandır.”

  C.S Barlas’ın sözleri ve her iki yazarın verdiği yanıt sonraki yılarda da sürekli toplumumuz gündeminde yer alacaktı. S. Ali’nin yazısı aynı zamanda yabancı sermayenin girişi sırasındaki uyarılarını da içermekteydi:

“… Bu milletvekili ne yazık ki, bu satırları yazanın elini sıkan ve evine gelen bir adamdır.

Halbuki ben bu milletvekilinin kökü dışarıda olduğuna sahiden inanacak olsam, elini sıkmak değil, suratına tükürürdüm.

Bu milletvekili herhalde bu satırları yazanın kitaplarını okumuştur. Bunların içinde bu memleket ve bu millet endişesinden başka bir duyguyu aksettiren, yani kökü dışarda olan bir tek satır gösterebilir mi:

Vatanımızın istiklali üzerine en küçük bir gölge düşmesin, istiklal anlayışımız Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmasın dediğimiz için mi kökümüz dışarıda?

Bin bir bileti yoldan bağrımıza sokulup bizi tekrar yarı müstemlekeliğe sürüklemek isteyen sömürücü yabancı sermayeye karşı uyanık bulunmayı istediğimiz için mi kökümüz dışarda?

Yoksa şu veya bu yabancı devletin, kendi parlamento ve gazetelerinde bile şiddetle tenkit edilen yanlış siyasetini bazı başyazarlarımız gibi dalkavukça övmediğimiz için mi kökümüz dışarda?

Bu milletvekili pek iyi bilir ki bu satırların muharriri (yazarı) sırf kalemini ve kanaatlerini satmadığı için birçok kahırlara uğramış, o milletvekili gibilerin gözünde nimet sayılan şeyleri tepmiştir.

Kökü bu toprakta olanların en kutsal ve en kaçınılmaz vazifesi olan askerlik hizmetini dahi yapmamış bulunan ve şimdi bazı arkadaşlarının kendisinden daha çabuk parlak mevkilere yükseldiğini görüp içi giden bu milletvekilinin kendini göstermek için daha temiz bir yol seçmesi doğru olmaz mıydı?

Siyasi ihtiraslar bir insanı, başkalarının mukaddesatına (kutsal saydıklarına) dil uzatacak kadar mı ileri götürmeli?

Ayıp değil mi?”

Aziz Nesin’in yazısı S. Ali’nin yazısından daha sertti:

“…Yabancı sermayeye kapıları ardına kadar açarak kul köle oldunuz. Fikre ve ilme (düşünce ve bilime) gümrük duvarları çektiniz. Bu marifetiniz yetişmiyor muş gibi, şimdi de bir kök tutturmuşsunuz: kökü dışarda, kökü içerde, kökü havada ve sizin gibi kökü suda. Çok muzip adamsın vesselam. Nereden de bulursun bu acayiplikleri?

…Neden bizim kökümüz dışarda? Biz hürriyetin yüzüne çul mu örttük? Biz cebimizde firar pasaportları ve sahte nüfus kağıtları mı taşıyoruz? Cüzdanlarımızda yabancı bankaların hesap defterleri mi var?

…Neden bizim kökümüz dışarda? Tapuları karımızın üzerine yapılmış apartmanlarımız mı var? Biz bu millete uşaklarımızla, bendeganımızla, dalkavuklarımızla, metreslerimizle mi bağlıyız? Biz bu vatana apartmanlarımızın oturduğu toprak parçası ile mi bağlıyız?

…Biz misalini(örneğini) dahi gördüğümüz ve her gün kulağımıza bir haberi uçurulan dayak, yağma talan, ölüm, zindan ve sürgün pahasına da olsa milletin menfaatine (çıkarına) olan hakikatleri söyleyeceğiz. Bunun için mi kökümüz dışarda?

Sizden her zaman daha kolay elde edebileceğimiz refahı teptiğimiz için, lütfedilen sandalyeleri kafalarında parçalayacağımız, tavsiye edilen menfaat ve rütbeleri suratlarına fırlatacağımız için mi kökümüz dışarıda?

…Ellerim rahattır Cemil Barlas, sana rey vermediler.”

“BİR ŞEYLER AÇIKLANSA BİLE BİRÇOK ŞEYLER SAKLANIYOR”

Markopaşa, ulusal bağımsızlıktan yana, anti emperyalist çizgisiyle özgür düşüncenin ve demokrasinin evrensel ilkelerine işaret ediyordu. Ciddi adamlarla alay ediyor,  iktidardakileri alabildiğine tedirgin ediyor, bunun karşılığında yazarları mahkûm ediliyor, gerek Sabahattin Ali, gerekse gazetedeki yazıların çoğunluğunu kaleme alan Aziz Nesin, hapishaneden yazılar yazıyor ve bu yazılar ziyaretlerine gelen arkadaşları  tarafından gizlice dışarıya çıkarılıyordu. Gazetedeki karikatürleri o zamana dek adı duyulmayan Mim Uykusuz çiziyordu. Daha sonra bu kadroya Rıfat Ilgaz da katılacak, Sabahattin Ali adı ile özdeşleşmiş olan gazete, sonraları Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz adlarıyla anılacaktı.

Her kapatılışında farklı adlarla yayınını sürdüren Markopaşa, beş yılda yedi ad, dokuz matbaa, yedi yayın yönetmeni değiştirmek zorunda kaldı. Bu gazeteler hakkında 16 dava açıldı. Yazarların mahkûm edildikleri süre toplam sekiz yıl, iki buçuk ayı buldu.

Kısacası, gazeteyle ilgili hemen herkes cefa çekti, herkesin özel hayatı, aile düzeni bozuldu. Dahası Sabahattin Ali gizi hala çözülemeyen bir cinayete kurban gitti.

Markopaşa gazetesi mizah ve muhalefet tarihimizde benzeri görülmemiş bir örnekti. Cadı kazanı olarak adlandırılan bir dönemde algı, tutum ve alışkanlıkları  tersine çevirmiş, halkı uyarmış, halkın umudunu, isteklerini dile getirmiş, tabu sayılan iktidar eleştirisini yaparak, siyasal ve toplumsal muhalefetin oluşmasında en etkin araçlardan biri olmuştu.

Aşağıdaki sözler gazetenin 6. sayısında yer aldı. İlk sayısında belirttikleri gibi, gerçekten de kalem cepte durduğu gibi durmamıştı:

 “Bir şeyler açıklansa bile, birçok şeyler saklanıyor. Ne oluyor anlayamıyoruz. Ama bir şeyler, bir şeyler var ki, kokuyor, çok fena kokuyor.”

Orhan TÜLEYLİOĞLU – 29 Aralık 2018

Son Yazılar