bulent serim

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yargılanabilir mi?

Devlet kudretini oluşturan tüm yasama, yürütme ve yargılama yetkileri...

Bilindiği gibi yetki ve sorumluluk ayrılmaz ikilidir.

Anayasa değişikliğiyle getirilen tek adam sisteminde, Devlet kudretini oluşturan tüm yasama, yürütme ve yargılama yetkileri tek adamda toplanmaktadır.

-Yürütme, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın da üstüne basa basa vurguladıkları gibi tek adamda olacaktır.

-Yasama, tek adam aynı zamanda bir siyasal partinin genel başkanı olduğu ve Siyasi Partiler Yasası uyarınca milletvekillerini kendisi belirlediği için, eğer partisi Meclis’te çoğunluğu elde ederse, bizdeki biat kültürünün uzantısı olan katı parti disiplininin de yardımıyla tek adamın buyruğunda olacaktır.

-Yargı, iki çatı örgüt olan Anayasa Mahkemesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun tüm üyelerini doğrudan tek adam ya da buyruğunda olan Meclis seçeceği için, yine tek adamın güdümünde olacak, onun isteği dışında karar veremeyecektir.

Kısaca başta da belirtildiği gibi Devlet kudretine ilişkin tüm yetkiler tek adamın eline verilecektir.

Peki, bunun karşılığında bu tek adamın sorumluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmiş midir?

Bu soruyu siyasal ve hukuksal yönden yanıtlamak uygun olacaktır.

SİYASAL SORUMLULUK...

Değişikliği anlatabilmek için önce mevcut kurallardan söz etmek gerekir.

Anayasa’nın 8. maddesine göre, yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil ettiği için yürütmede tarafsız kanadı; Bakanlar Kurulu ise siyasal kanadı temsil etmektedir.

Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu için 105. maddede siyaseten sorumsuz kılınmıştır. Buna karşılık siyasal sorumluluk, Bakanlar Kurulu’na yüklenmiştir.

Anayasamıza göre Bakanlar Kurulu’nun siyasal sorumluluğu Meclis’e karşıdır. Bakanlar Kurulu Meclis’e hesap vermek zorundadır.

Meclis, güvenoyu (m.110) ve gensoru (m.99) yoluyla Bakanlar Kurulu’nu siyaseten denetler. Önce kuruluşunda Bakanlar Kurulu’nu ve onun programını denetleyip, güvenoyu vererek göreve başlamalarını sağlar; sonra da görev sırasında Başbakan ve bakanlar hakkında gensoru vererek, onların göreve devam edip edemeyeceklerine karar verir.

**Yeni düzenlemede Bakanlar Kurulu kaldırılmakta, Cumhurbaşkanı tek başına yürütme yetkisini elinde bulundurmakta, üstelik bir siyasal partinin genel başkanlığını da yürüterek tarafsızlığını yitirmekte, siyasal kimlik kazanmaktadır.

Anayasa değişikliğinde, Bakanlar Kurulu’nun yerine geçmesine karşın Cumhurbaşkanı’nın siyasal sorumluluğuna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Tam tersine, Anayasa’nın 87. maddesinden Meclis’in denetleme yetkisi, 98. ve 99. maddelerinden gensoru ve 110. maddesinden de güvenoyu çıkarılarak, Cumhurbaşkanı siyaseten sorumsuz kılınmıştır.

Yalnız Anayasanın 117. maddesinde, “milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından” Cumhurbaşkanı’nın TBMM’ne karşı sorumlu olduğu yazılıdır. Bu madde nedeniyle Cumhurbaşkanının bu yönden sorumluluk taşıdığı ve Meclis’e hesap vereceği sanılırsa da, bu yanlıştır. Meclis’in denetim yetkisi elinden alındığından ve denetim yolu bırakılmadığından bu sorumluluğun denetimi ve yaptırımı yoktur.

Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini tek başına elinde bulundurduğuna göre, aslında yeni düzenleme ile yürütmenin yasama karşısında sorumsuz kılınması söz konusudur.

Bu durum anayasa değişikliğine ilişkin gerekçede açıkça ifade edilmiş ve Cumhurbaşkanının Meclis denetiminden uzak tutulduğu, yalnızca halka karşı sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Kısaca siyasal yönden sorumsuz ve denetimsiz bir tek adam yaratılmaktadır.

HUKUKSAL SORUMLULUK...

**Yine değişikliği anlamlı kılabilmek için önce mevcut durumu özetlemek gerekir.

Mevcut kurallarda, yürütmeyi oluşturan tarafsız Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu’nun hukuksal sorumlulukları ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Anayasa’nın 105. maddesine göre, Cumhurbaşkanı yalnız “vatana ihanetle” suçlanabilmekte ve yargılanabilmektedir.

İşlediği bireysel suçlar nedeniyle de, genel kurallara göre, Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra soruşturulup, yargılanabilmektedir. Hatta Cumhurbaşkanı’nın anayasal dokunulmazlığı bulunmadığı için, görevi sürerken de yargılanabileceğini iddia eden görüşler vardır.

Bakanlar Kurulu’nun hukuksal sorumluluğu ise Anayasa’nın 100 ve TBMM İçtüzüğü’nün 107. maddelerinde düzenlenmiştir. Maddelere göre; Meclis soruşturması yoluyla önceki ya da görevdeki Başbakan ya da bakan/bakanlar,

-Bakanlar Kurulu’nun genel siyasetinden ya da

-Bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı,

Görevleri sırasında işledikleri cezai sorumluluk gerektiren fiilleri nedeniyle soruşturulup, Yüce Divan’da yargılanabilmektedirler.

Meclis soruşturmasının açılabilmesi için en az 55, Yüce Divan’a sevk için de en az 276 oy gerekmektedir.

**Yeni düzenlemede Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık kaldırıldığı için yalnızca Cumhurbaşkanı ile bakanların hukuksal sorumluluğuna yer verilmiştir.

105. maddenin yeni düzenlemesine göre, Cumhurbaşkanı, “bir suç işlediği iddiasıyla” Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soruşturulup, Yüce Divan’a sevk edilebilir.

Düzenlemenin iyi yanı, daha önce Cumhurbaşkanı’nın cezai sorumluluğu yalnızca “vatana ihanet”le sınırlı iken, yeni düzenlemede “her türlü suçun” cezai sorumluluk kapsamına alınmasıdır.

Görevden doğsun doğmasın tüm suçlar sorumluluk kapsamına alınmış ve soruşturup Yüce Divan’a sevk yetkisi Meclis’e verilmiştir.

Düzenlemenin kötü yanı ise; sorumluluğun gereğini yerine getirmenin sayısal olarak neredeyse olanaksız kılınması ve kişisel suçların da kapsama alınmasıdır.

Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasını istemek için en az 301, soruşturma açılabilmesi için en az 360, Yüce Divan’a sevk edilebilmesi için de en az 400 oya gereksinim vardır. Bu sayılar bulunamayacağı için, sorumluluğun yaptırımla sonuçlandırılması neredeyse olanaksız kılınmıştır.

Üstelik Cumhurbaşkanı’nın kişisel suçları da bu kapsamda olduğundan, (en uç örneği verirsek) örneğin Cumhurbaşkanı bir kişiyi öldürse bile, 400 oy bulunamazsa onu yargılamak mümkün olamayacaktır.

Kendi partisinin milletvekillerinin “yeniden listeye girememe kaygısıyla” oy vermekten kaçınacakları açıktır. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın “Meclis’i fesih” yetkisini kullanıp, yargılanmaktan kurtulabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır.

Kaldı ki, Meclis’te “yargılansın” kararı çıksa bile, yargılanacağı yer Yüce Divan olduğundan ve Yüce Divan görevi yapan Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı atadığından, bu yargılamanın adalete uygun yapılacağı kuşkuludur.

Cumhurbaşkanı hakkında, görevi bittikten sonra da görev dönemine ilişkin cezai sorumluluğu konusunda aynı kurallar uygulanacaktır.

Yani “tek adam” sisteminde, Cumhurbaşkanı’nın kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm, göstermelik bir cezai sorumluluğu söz konusudur.

Unutulmamalıdır ki, sorumluluk ve denetimin olmadığı bunca yetki, yetkiliyi çıldırtacaktır.

Bülent SERİM  - 13 Mart 2017 - Odatv

Son Yazılar