vatan partisi logosu3 1 

Vatan Partisi gereksinimdir!

Aydınlarımızın çoğunluğu geneli dışlayarak ayrıntıları irdeledikleri için aralarında

anlaşmazlık yaratmanın uzmanı olmuşlardır. Vatan Partisi’nin oluşumunu yaratan koşulları görmezden gelerek Doğu Perinçek’in kaç oy aldığını tartışmaya girişmeleri bunun kanıtı. Oysa:

AKP iktidarının ulus-devlet bütünlüğüne ve Cumhuriyet karşıtlığına karşı çıkması gereken siyasal partilerin (CHP, MHP dahil) çene yarışını sürdürmeleri ve umursamazlıklarının doğal sonucu olarak doğmuştur Vatan Partisi. İhanet-cehalet-cinayet üçgeninde emperyalizme teslimiyete karşı Taksim Gezi Parkı’nda başlayan toplumsal uyanış, milyonların Anıtkabir’e akımı, Arslanlı Yol’daki devinim BOP karşıtı yeni bir siyasal Parti’yi, Vatan Partisi’ni yaratmıştır. O partinin doğuşunu sağlayan Doğu Perinçek’in sadece özverisi değil aynı zamanda Kemalist doğrultudaki özgüvenidir.

Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı vatanımıza, ulus devletimize, o devletin Cumhuriyetine ve o Cumhuriyetin bilimi en gerçek yol olarak gören kültürüne sahip çıkmayı amaçlayan Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu Vatan Partisi dışında bir başka siyasal parti gösterebilir misiniz? Üyesi olduğum CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olan kişinin Atatürk’e “kefere” demesi tepkisiz kalabiliyorsa ve Cemaat denilen ABD kucağındaki örgütlere yanaşmayı içine sindiriyorsa, Vatan Partisi’nin, doğuşu tarihsel diyalektiğin doğal sonucu olacaktı elbet.

Türkiye’mizde, BOP’un eşbaşkanı olduğunu söyleyen bir kişi CHP’nin katkısıyla milletvekili olabiliyor ve o milletvekili, başbakan olduğunda “Bize görev verildi” diyebiliyor ve Çankaya’yı terk ederek Kaç-Ak Saray’a yerleşiyorsa, Vatan Partisi elbet bir gün doğacaktı. Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı vatan bildiğimiz toprağımızda devletine, o devletin Cumhuriyetine sahip çıkacak bir partiyi ulusumuz elbette yaratacaktı. Perinçek, siyaset ve devlet adamları arasında bu hareketin öncülüğünü üstlenmiş kişidir ve genel başkanı olduğu siyasal partinin yeni oluşumun içinde erimesine razı olmuştur.

Vatan Partisi’nin ABD-AB emperyalizmine karşı ülkemizin ulusal birliğini temel alarak korumasına yardımcı olmak yurtseverlik görevi olmuştur. Burada “yardımcı olmak” deyimini özellikle tanımlamak gerekir. Nasıl yardımcı olabiliriz. Bizler için temel sorun şimdi, Vatan Partisi’nin kuruluş amacının dışına çıkmasına izin vermemek olmalıdır. Yardımcı olmanın temel koşulu budur. Örneğin:

1. Misak-ı Milli sınırlarımızın kuşattığı vatan bildiğimiz toprağımızda bir tek devlet var olacaktır. O devlet “Türkiye Cumhuriyeti”dir.

2. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bölünmez bir bütündür ve koruyuculuğundaki ulus, etnik, inançsal ve ideolojik farklılığı, barış içinde birlikte var oluş koşulu kabul edecektir.

3. Yasama, yargı ve yönetim erkleri ayrımı, aslında Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusuyla birlikte var oluşunun güvence kaynağı olarak, iletişim ve eşgüdüm birlikteliğini korumakla kendilerini görevli sayacaklardır.

4. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusuyla birlikte var oluşunu sonsuza kadar korumayı görev kabul eden erklerin Türk Silahlı Kuvvetleri dahil, hiçbir siyasal tercihin etkisi altına girmeksizin kendi işlevini sürdürecek donanıma, o donanımın görev bilincine dokunulmazlığı koşul kabul edecek ve bu koşulun anayasal hukuku yaratılacaktır.

5. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusuyla birlikteliğinin temel koşulunu tam bağımsızlık ilkesi sağlayacaktır. Ulusal çıkarları zedeleyen tüm anlaşmaların yok hükmünde sayılmasının olanakları yaratılacaktır.

6. Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan hukuksuzluğun faşizmi, insan temeline dayalı hukuka dönüştürülecektir.

7. Mustafa Kemal Atatürk’te birleşmenin temel koşulu olarak Vatan Partisi’nin tüm program ve ilkeleri tam bağımsızlığın kaynağı olan ekonomi programı’ndan çıkacaktır. O ekonomik programda dört temel ilke gözden uzak tutulamaz. Örneğin:

a. Açık vermeyen denk bütçe ile dış ve iç borca dayanmayan planlı sanayileşme, monetarizmi temel alan paranın para kazandırdığı ekonominin ticaretten uzaklaştırılarak sanayiye aktarımın sağlanması.

b. Planlı sanayileşmede programa alınacak yatırımların gerçekleşmesi için kendine yeterli ekonominin kurumsallaşması; açık deyimiyle yatırım harcamasının kendisini geri ödeyen artı değer yaratmasının temel koşul kabul edilmesi ve bu koşulun karma ekonomiyle sağlanması.

c. Özel ve kamu sektöründe yaratılacak artı değerin yeniden sermaye dönüşümünde emeğin, üretim kararlarına ve artı değerin bölüşümü kararlarına örgütlü katılımının sağlanması.

d. Kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak için öncelikle Türk Lirası’nın dışındaki tüm yabancı paraların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında yer almasının sağlanması. Karma ekonomi koşulunda faizi paranın “arz-talep” dengesi yaratacak ve siyasal kararın etkisi dışına çıkarılması gibi.

8. Yukarıdaki koşulların toplumlaşması için ilkokulda başlayan öğretim düzeninin tüm aşamalarında “bilimi, en gerçek yol gösterici” kabul eden “sorgulamalı deneysel eğitim süreci”nde gerçekleşmesi sağlanacaktır.

9. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Misak-ı Millî sınırlarımızın kuşattığı vatanımızda, ulusun uzun erimli çıkar ve yararını koruyacak yönetim biçimini sağlayabilmesi için “devlet ve siyaset adamı” yetiştirmenin temel koşulu, kamusal yönetimde ve eğitim sisteminde “topluma-doğaya yarar” yetisi temel ölçüt alınacaktır.

10. Özetle tüm kurum ve kuruluşlar kamu ve özel sektörde olsun saydam, denetime açık olmayı sağlayan hukuksal ahlâk ögesi yaratılacaktır.

Vatan Partisi’nin başarısı için bu 10 koşula uyulmasını sağlayacak katkıların toplum tarafından özümsenmesi ve Vatan Partisi’nin yönetiminin bu 10 koşulun gerçekleşmesini sağlayacak olan toplumsal örgütlenme özgürlüğü, yeniden yaratılmalıdır.

ZIT KUTUPLARIN BİRLİĞİ!

Vatan Partisi’ne denetleyerek sahip çıkmak her yurtseverin görevi ve işlevi olabilmelidir. Çünkü Adaletsiz ve Kalkınmasız Partiyi (AKP) tarihin karanlığında yok edip sorunlarını kendisinin çözeceği Türkiye’yi yaratabilmek gerekir.

Tüm yurtseverleri Vatan Partisi’ne önerili gözetim ile katkıda bulunmaya çağırıyor bunu yurtseverliğin koşulu kabul ediyorum.

Karl Marx’ın “zıt uçların buluşması” kuramını Vatan Partisi’nin oluşum ve gelişiminde görmek yadırganmamalıdır. Tarihin ve doğanın diyalektiği çoğu kez bu kurama gereksinim duyar.

Böyle biline, kabul edile...  (Aydınlık)

Ali Nejat ÖLÇEN - 01 Mart 2015 - Ulusal Kanal         

Son Yazılar