tgb turkiye genclik birligi225 

Şu TGB’li dedikleri!

On­la­rı he­men her ey­lem­de el­le­rin­de bay­rak, Ata­türk pos­ter­le­riy­le gö­rü­yo­ruz.

“Bi­ber ga­zı­”y­la on­lar ta­nı­şı­yor, kı­şın buz gi­bi so­ğuk­lar­da taz­yik­li su on­la­ra sı­kı­lı­yor. En çok kul­lan­dık­la­rı ise “A­ta­türk, va­tan, cum­hu­ri­yet, eme­k” söz­cük­le­ri­dir. Top­lu­mun en du­yar­lı ke­si­mi­ni ar­tık on­lar oluş­tu­ru­yor. Te­rör­le hiç iş­le­ri yok.

19 Ma­yı­s’­ta “Di­ri­li­ş”, 10 Ka­sı­m’­da “A­nıt­ka­bi­r”, 29 Eki­m’­de “Se­fer­ber­li­k” yü­rü­yüş­le­ri­ni yüz­bin­ler­le bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ler. “Ku­bi­lay Yü­rü­yü­şü­” unu­tul­ma­dı. “Su­ri­ye Kar­deş­lik Mi­tin­gi­”, “Sa­nat­çı­lar Bu­luş­ma­sı­” hay­li ses ge­tir­di. Bod­ru­m’­da ABD as­ker­le­ri­nin ka­fa­la­rı­na çu­val ge­çir­me­le­ri de unu­tul­ma­dı. Ha­zır­la­dık­la­rı klip­ler ise iz­len­me re­kor­la­rı kı­rı­yor. “A­kil in­san­la­r” AKP pro­pa­gan­da­sı­na fır­sat ver­mi­yor, ba­şı sı­kı­şan ey­lem için on­lar­dan des­tek is­ti­yor.

Ay­lık der­gi­le­ri­nin adı “Kır­mı­zı Be­ya­z”, li­se öğ­ren­ci­le­ri için iki ay­da bir “Li­se­li ga­ze­te­si­” ya­yım­lı­yor­lar. 72 il­de, 150 il­çe­de ör­güt­le­ri var. Son dö­nem­ler­de köy­ler­de de ör­güt­le­ni­yor­lar. Açık­ça­sı el­le­rin­de bay­rak ve Ata­türk pos­ter­le­ri olun­ca sem­pa­ti du­yan­la­rı da çok olu­yor. Kı­sa­ca biz on­la­rı “TG­B”­li­ler ola­rak bi­li­yo­ruz. Ya­ni Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği…

TGB’­li­ler şu gün­ler­de, ör­güt­lü ol­duk­la­rı il­ler­den in­san­la­rı 19 Ma­yıs sa­at 11.00’de An­ka­ra Sıh­hi­ye Mey­da­nı­’na ça­ğı­rı­yor. “Va­tan, Cum­hu­ri­yet ve Emek Bir­lik­te­li­ği­”n­de Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği, Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği, Bir­le­şik Ka­mu İş Kon­fe­de­ras­yo­nu, An­ka­ra Kız Li­se­si Me­zun­la­rı Der­ne­ği, Cum­hu­ri­yet­çi Ka­dın­lar Der­ne­ği, En­gel­li­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu, Ha­cı­bek­taş Kül­tür Der­ne­ği, Mem­le­ket Sev­da­lı­la­rı Der­ne­ği, Mü­zik Eği­tim­ci­le­ri Der­ne­ği, Sa­nat­çı­lar Gi­ri­şi­mi, TO­BAV, Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği, Ulu­sal Eği­tim Der­ne­ği, 68’li­ler Bir­li­ği Vak­fı da bu­lu­nu­yor. En bü­yük emek ise TGB’­li­le­rin…

TGB’­li­ler na­sıl ha­zır­la­nı­yor?

Gaz yi­yen, su sı­kı­lan, dö­vü­len, PKK’­lı­la­rın he­de­fi olan bu genç­le­rin na­sıl ça­lış­tı­ğı­nı TGB Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ay­kut Di­ş’­ten öğ­re­ni­yo­ruz:

“Nor­mal dö­nem­de, sa­at 08.00’de mer­kez­de bir ara­ya ge­lir ba­sın­da yer alan ve öne çı­kan ha­ber­le­ri de­ğer­len­dir­me­ye baş­la­rız. Bun­la­rı ör­güt­lü ol­du­ğu­muz üni­ver­si­te­ler­de­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­za da gön­de­ri­riz. On­lar­dan ge­len öne­ri­le­ri de dik­ka­te alıp ça­lış­ma­la­rı­mı­zı plan­la­rız. Ye­ni ar­ka­daş­lar­la gö­rüş­me, ba­zı fa­ali­yet­le­rin ör­güt­len­me­si, bu ko­nu­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rı da de­ğer­len­di­ri­riz. 19 Ma­yıs kut­la­ma­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi kam­pan­ya dö­nem­le­ri­miz var. Böy­le dö­nem­ler­de üç ay­rı ça­lış­ma gru­bu oluş­tu­ru­ruz. Ba­sın Pro­pa­gan­da, So­kak Ça­lış­ma­sı, Üni­ver­si­te ça­lış­ma­sı ya­pı­lır.

Önü­müz­de­ki 19 Ma­yıs kam­pan­ya­sı­na şöy­le ha­zır­la­nı­yo­ruz: So­kak ça­lış­ma­sı ya­pa­cak olan 100 genç An­ka­ra bü­ro­muz­da top­la­nı­yor. On­la­ra su­num ya­pı­yo­ruz , on­lar da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­la­rı bi­ze ak­ta­rı­yor. Bu 20-25 da­ki­ka sü­rü­yor. Han­gi eki­bin ne­re­ye gi­de­ce­ği­ni be­lir­li­yo­ruz. 15 ki­şi­den olu­şan her eki­bin ba­şın­da bir de ekip ba­şı bu­lu­nu­yor. Top­lam 16 ki­şi semt ve il­çe­le­re gi­di­yor. Bir sem­te en az üç kez gi­di­li­yor. Es­naf­la ko­nu­şu­lu­yor, ka­pı ka­pı du­yu­ru ya­pı­lı­yor, hat­ta on­la­rı da ça­lış­ma­la­rı­mı­za ka­tı­yo­ruz. Semt kah­ve­le­ri­ne gi­di­li­yor, bi­ze ya­kın­lık gös­te­ren es­naf­la­ra bro­şür­le­ri­mi­zi bı­ra­kı­yor ve da­ğıt­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­ruz. Bi­ze ger­çek­ten in­san­lar çok ya­kın.

Bil­gi­sa­yar­la klip iz­le­ti­yo­ruz!

Ba­zen git­ti­ği­miz yer­ler­de, semt sa­kin­le­ri de biz­den des­tek is­ti­yor. Ör­ne­ğin, on­lar T.C. için ey­lem ya­pa­cak­sa bir­lik­te ya­pı­yo­ruz. Bir­lik­te T.C.’yi ta­be­la­la­ra ya­pış­tı­rı­yo­ruz, ‘T.C. kal­dı­rı­la­ma­z’ ma­sa­la­rı ku­ru­yo­ruz.

19 Ma­yıs için aç­tı­ğı­mız stant­lar­da iki ma­sa olu­yor. Her gö­rüş­ten in­san ge­lip ma­sa­ya im­za atı­yor. T.C.’nin kal­dı­rı­la­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin im­za­la­rı da ey­lem sı­ra­sın­da ser­gi­le­ye­ce­ğiz. He­men he­men olum­suz hiç­bir du­rum­la kar­şı­laş­mı­yo­ruz. İn­san­lar bi­zi se­vi­yor, mo­ral ve­ri­yor, gö­nül­le­ri­nin bi­zim­le ol­du­ğu­nu an­la­tı­yor. Üni­ver­si­te ça­lış­ma­sı ise so­kak­tan ay­rı yü­rü­yor. Bu ça­lış­ma­la­rı öğ­ren­ci­ler ya­pı­yor. Top­lu­luk­lar üze­rin­den ör­güt­le­ni­yo­ruz. Ma­sa­lar aça­rak ya­ra­tı­cı ey­lem tarz­la­rı­nı be­lir­li­yo­ruz. Öğ­le ara­la­rın­da, ders dı­şı sa­at­ler­de ar­ka­daş­la­rı­mız el­le­rin­de bil­gi­sa­yar­la ar­ka­daş top­lu­luk­la­rı­nı da­vet edip ha­zır­la­dık­la­rı klip­le­ri iz­le­ti­yor­lar, amaç­la­rı­nı an­la­tı­yor­lar.

Ba­sın-Ya­yın bö­lü­mü de an­lık ge­liş­me­le­ri ge­nel mer­ke­ze ulaş­tı­rı­yor. Sa­nat­çı­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri­ni ey­lem­le­ri­ne da­vet eden de bu grup, ay­nı za­man­da de­meç­ler alıp bun­la­rı ya­yın­lı­yor­lar, pay­la­şı­yor­lar.

Gaz sı­kan­la­ra di­yo­ruz ki…

Biz, Ata­tür­k’­ün Bur­sa Nut­ku­’n­dan al­dı­ğı­mız gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ruz. 2013 yı­lı­nın 19 Ma­yı­s’­ına ola­ğa­nüs­tü ko­şul­lar­la gi­ri­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­tin adı­na bi­le ta­ham­mül edi­le­mi­yor. 19 Ma­yı­s’­ta Anıt­ka­bi­r’­e gi­der­ken ‘Türk dev­le­ti­ne va­tan­daş­lık ba­ğı ile bağ­lı olan her­kes Tür­k’­tü­r’ ya­zı­lı pan­kart en ön­de ola­cak…

Biz, po­lis­le ger­gin­lik çık­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. On­la­ra, ‘Cep­he­miz ik­ti­da­r ol­du­ğun­da, bi­zim cep­he­nin po­li­si ola­cak, siz­ler­den hak­lı­nın ya­nın­da ol­ma­sı­nı is­te­ye­ce­ği­z’ di­yo­ruz.

Gaz sı­kı­lı­yor, bu­na kar­şı acı­mı­zı azal­ta­cak ön­lem­ler alı­yo­ruz. Mü­ca­de­le az­mi­miz hiç azal­mı­yor. Hak­lı ol­du­ğu­mu­zu ve bir gün mut­la­ka ka­za­na­ca­ğı­mı­zı da bi­li­yo­ruz.”
On­la­rın son çağ­rı­sı: 19 Ma­yı­s’­ta sa­at 11.00’de Sıh­hi­ye­’de bu­lu­şa­lım.  

Saygı ÖZTÜRK - 16 Mayıs 2013 - Sözcü

Son Yazılar