add_ataturkcu_dusunce_dernegi225

Bu saldırıların hedefinde yalnızca devrim yasaları değil, Cumhuriyet vardır...

“Bu saldırıların hedefinde  yalnızca devrim yasaları değil,  doğrudan doğruya hesaplaşma içinde oldukları  Cumhuriyet vardır..”

30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı kanun ile tekkeler, zaviyeler, türbeler kapatılmış, kapatılan tarikatların binalarından “okul olarak kullanılmaya elverişli olanların okul yapılması” kararlaştırılmış, aynı yasa ile şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır.

Bu günlerin yaşanacağı öngörüsü ile bu yasalar, Anayasanın 174. Maddesi ile “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesi üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti lâiklik niteliğini koruma amacı güden inkılâp kanunlarına aykırı olarak anlaşılamaz ve yorumlanamaz.” şeklinde, Anayasal güvenceye alınmıştır.

Tüm yurttaşlarını eşit kılan Cumhuriyet yönetimi bu yasa ile, halkın emeğini, hürriyetini, malını, canını istismar eden şeyhler ve Şıhların özel ayrıcalıklarını kaldırmış, halk katında nüfuzlarının kırılmasını sağlamıştı. Bu nedenledir ki, o gün bu gündür “Derviş Vahdeti’lerin fabrikası” olarak hizmet gören Tekke ve Zaviyelerin şeyhleri, Şıhları, “talebeleri”, müritleri, Laik demokratik cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine her fırsatta saldırmaktadırlar.

Dünün Derviş Vahdetileri, Şeyh Saitleri, Said’i Kürdileri, Seyyid Rızaları, Derviş Mehmetleri, Nakşibendi şeyhleri, Rufai şeyhleri günümüzde kılık değiştirerek başka adlarla yeniden hortlamışlar ve işbaşındadırlar.  Üstelik 87 yıl öncesinden çok daha güçlü, çok daha donanımlı olarak çalışmaktadırlar.

“İktidarla el ele, 84 yıllık karanlığa son”, “80 yıllık pisliği temizliyoruz” diyenler, dün Matbaayı engelleyenler, Laik Cumhuriyete ve Türk devrimine karşı 30 u aşkın isyan çıkartanlar, menemen de Kubilay ı kesenler, Dersim de, binlerce askerimizi katledenler, Sivas’ta 37 canı yakanlar bu gün iktidar olmuşlardır.

Başta PKK cinayetleri, halkın gırtlağına dayanan geçim sıkıntısı, işsizlik, eyalet sistemi, emeklilerin sürünmesi, her gün Suriye’den ziyarete gelen mermiler, yakında başımıza sarılacak Suriye ve Irak savaşı vb. sorunlarımız yokmuşçasına, Laik Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanı “Tekke ve zaviyelerin” yeniden açılabileceğini “müjde verircesine söylemektedir.

Türkiye de iktidarı-muhalefeti, çeşitli tarikat ve cemaatlerin siyasi desteğini alma yarışına girmeleri artık “normal”  olağan kabul edilegelen bu durum oldu.

Devrim Yasalarına 87 yıllık kinle saldırılmakta, Cumhuriyetten, Derviş Vahdetiler in, Şeyh Saitlerin, Said’i Kürdilerin, Seyyid Rızaların, Derviş Mehmetlerin intikamı alınmaya çalışılmaktadır.

Ortadoğu’nun ve Türkiye’nin yeniden yapılandırılması projesi olan Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde, Türkiye’nin yenidünya sömürüsüne hazırlanmasının en kolay yolu, Tekke ve Zaviyelerin yeniden açılarak, “ılımlı İslamcılığı” egemen kılarak, halkı dünyevi işlerden uzaklaştırmaktır.

Amerika ve Avrupa Birliği karşıtları sindirilerek, toplumsal tüm alanlardan uzaklaştırma, toplumsal muhalefeti yok etme, Milli refleks ve ulusal direniş gücünü etkisizleştirme planları uygulanmaktadır.

30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması Hakkındaki Kanunun uygulanması o gün ne kadar zorunlu idiyse bugün de aynı zorunluluk ve gereklilik vardır.

Cumhuriyet Devrimi Kanunlarına göre yasadışı olan tekkeler, zaviyeler, tarikat ve vakıf okulları ile mülkleri, bütün özel okullar, özel üniversiteler ve özel eğitim kurumları kamulaştırılmalı, bu kurumların arsa, bina ve araç gereçleri Millî Eğitim’in hizmetine verilmelidir. Yani Cumhuriyeti yıkmak için kullanılan olanaklar ivedilikle kamulaştırılmalıdır.

Bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle  “Derviş Vahdeti Mektebinin müritlerinden” bu ülkeyi ve ulusu kurtarmak gerekir.

YÖNETİM KURULU ADINA ADD ISPARTA ŞUBE BAŞKANI


O. Mümtaz ÇAPÇI - 02 Aralık 2012

http://www.kemalistler.org/

Son Yazılar