reyhanli olu sayisi gercekte120 225

Reyhanlı, Ölü Sayısı 120 Mi?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 306

Yabancı devlet aleyhine asker toplama

(1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(6) Bu madde hükümleri, fiili savaş halinde ülke topraklarının tamamını veya bir kısmını işgal eden yabancı devlet kuvvetlerine karşı meşru müdafaa amaçlı direniş hareketleri hakkında uygulanmaz.

*** *** ***
 

reyhanli olu sayisi gercekte120

YAYIN YASAĞI KARARI

T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yayın yasağı getirilmiştir. Mahkemenin 11/05/2013 tarihli ve 2013/584 D.İş sayılı sayılı kararı aşağıda yer almaktadır.
    
Yayın kuruluşların dikkatine önemle sunulur.

    
T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı
DEĞİŞİK İŞ NO: 2013/584 D.İş.
HAKİM: NURDAN ARSLAN 120699
KATİP: HANİFİ ULUÇ 154416

    
TALEP: Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı 11/05/2013 tarih ve 2013/1597 soruşturma sayılı yazısı ile;
11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere;
Görsel, yazılı ve internet yayın organlarında olaya ilişkin delil niteliğinde bulunan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri ve olayda yaralanan ve ölenlere ilişkin görüntülerin yayınlandığı tespit edildi.
   
Ceza Muhakemesi Kanununun tüm hükümleri, Ceza Muhakemesi Hukuku genel ilkeleri, CMK md. 153 Kalem Yönetmeliği md. 45 (Değişik R.G. 24/12/2010-27795) (5371 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir) hükmü ve Basın Kanunu md.3 vd hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, hazırlık soruşturmasının gizliliği izahtan vareste olduğu,
   
Hazırlık soruşturmasının gizliliğinden amaç ise soruşturmaya ilişkin delil kapsamında olan her bilgi ve görüntüdür. Bu kapsamda yasanın ve CMK madde 153?ün amacı soruşturmanın gizliliğini korumaktır. Bu gizliliğin müdafiye karşı korunmasının yanında müdafi dışındaki kişi ve kurumlara karşı da korumanın esas alındığı,
   
Ayrıca soruşturmaya ilişkin patlama olayıyla ilgili olarak yazılı ve görsel medyada yayınlanan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri, olayda ölen ve yaralananlara ilişkin görüntüler ve bilgiler de olay soruşturmasına ilişkin ve soruşturma kapsamındaki bilgi ve görüntüler olup bunların görsel ve yazılı medyada yayınlanması da soruşturmanın gizliliğine zarar verecek ve soruşturmanın geleceğini tehlikeye düşürecek hususlardan olduğu,
   
Tüm bu nedenlerle söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK madde 153 vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala edilmiş olmakla, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının TALEBİNİN KABULÜ İLE; 11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK md. 153 vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA,

2- Hazırlık evrakının gereği için Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine dair evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda CMK?nın 35/1, 231/1 maddesi uyarınca 232/6 maddesine uygun CMK?nun 267-268 ve devamı maddeleri uyarınca kararın öğrenildiği günden itibaren yedi gün içerisinde tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanla mahkememize verilecek dilekçe ile mahkememizce değerlendirildikten sonra gerektiğinde reddi halinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine resen gönderilecek evrakta itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar fıkrası tutanağa geçirildi. Gerekçesi ana çizgileri ile açıklanarak ilgililerin karardan bir örnek alabileceği bildirildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 11/05/2013

*** *** ***
Bu da Genelkurmay Müdürü Tosun Paşa'nın titrek açıklaması:

"İnsanlıktan nasibini almamış, vicdanı kararmış, gözünü kan bürümüş odaklarca masum kişilere yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Baki Selamlar - 12 Mayıs 2013
http://www.bakiselamlar.com/knb/

Son Yazılar