miilli merkez sonuc bildirgesi225 

Milli Merkez Kurultayı Sonuç Bildirgesi : Bağımsızlık ve Milli Egemenlikten vazgeçilemez!  

 23 Nisan 2013 günü Ankara'da 20 bin yurttaşın katılımıyla toplanan Milli Merkez Kurultayı'nda sonuç bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.

Milli Merkez Kurultayı Bildirisi şöyle;

Kurultayımız,

Ülkemizin tehlikeli ve sorunlu bir dönem yaşadığını,

Milli birliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün bölünmesini hedef alan, sinsi bir baskı, dayatma ve yoğun propaganda ile karşı karşıya bulunduğumuzu,

Tüm halkımızdan temel gerçeklerin, oluşların ve hedefin saklandığını,

İçinde yaşadığımız dönemin en belirgin özelliğinin yürürlükteki anayasanın açıkça çiğnenerek hukukun ortadan kaldırılması olduğunu,

Yeni anayasa adı altında rejim değişikliği niteliğinde bir başkancı ve örtülü diktatörlüğün pazarlandığını,

Milli egemenliğe dayalı, kuvvetler ayrılığı ilkesini amaçlayan cumhuriyet kazanımlarının silinmek istendiğini,

Adil yargılamanın, ceza hukuku disiplininin, savunmanın kutsal haklarının, yargıç ve savcı bağımsızlığının sona erdirildiğini,

Başbakanın tek başına genel af anlamı taşıyan uygulamalara yönlenerek anayasaya aykırı davranmaktan çekinmediğini,

Başta Silivri ve Hasdal cezaevleri olmak üzere pek çok infaz kurumunda haksız, süresiz tutukluluk baskısının siyasal nitelikli sürdürüldüğünü,

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, aydınlara, yazarlara, gazetecilere, avukatlara başbakan odaklı yargılama baskısı yaşandığını,

Toplantı ve gösteri haklarını kullanmak isteyen sanatçıları, işçileri, memurları, sağlık personelini, gençlerimizi, polisin orantısız güç kullanarak dövdüğü, ıslattığı, biber gazıyla eziyet ettiğini,

Yerel basında ve televizyon yayınlarında görevli sunucu, yorumcu, düşünce adamlarının ifade hak ve özgürlüklerinin başbakan talimatı ile önlendiğini, bir devlet adamına yakışmayacak bir biçimde çapulcular diyerek alenen sövüldüğünü,

İşçi ve emekçilerin, ekonomik, demokratik, politik hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engellerin kaldırıldığını saptıyor.

Kurultayımız

Dış güçlerin desteği ile sivil halkımıza, güvenlik güçlerimize otuz yıl saldıran, silah sıkan, mayın döşeyen, on binlerce evladımızı şehit eden ve gazimizi sakat bırakan, al bayrağımızı yırtan bir terör örgütü ile uzlaşan, bir özür bile dilemeden kurumsallık kazandırtan başbakanın, bilgi vermeden, danışmadan, iznimizi almadan, yasalara ve anayasaya aykırı olup bittisini, akil adamlar aracılığı ile terör örgütü ile sürdürmesini ve barış çığırtkanlığı yaparak bu söylemleriyle daha büyük ve bölgesel bir savaşa malzeme taşımayı amaçlıyorlarsa, böylesi sahte bir barış söylemine karşıdır.

Mecliste, içtüzük hükümleri ihdas ederek kurulan araştırma komisyonu ile terör örgütüne güvence verildiğini, böylece kuvvetler ayrılığı yaptırımının çiğnendiğini bilen, izleyen ve farkında olan, ifade eden, yurdumuzun dört bir köşesinden bu kurultaya koşarak katılan yurtseverler Türk milletini göreve çağırmaktadır.

Bütün bu olumsuzlukları ancak milletimiz çözebilir. İç barışın yapıcısı, güvencesi, milli iradenin sahibi Türk Milletidir.

Bu nedenlerle;

Milletin ezici çoğunluğunu Milli Merkez çerçevesinde Atatürk’te birleştiriyoruz.

Cumhuriyetimiz, demokratik, laik, tekil bir hukuk devletidir. Türklük, vatandaşlık bağını ifade eder.

Bağımsızlık ve Milli Egemenlikten vazgeçilemez.

Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi (TC), devletin dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır.

Vatan bir bütündür. Sınırları, Lozan Anlaşması ile çizilen Milli Misak sınırlarıdır. Azaltılamaz, çoğaltılamaz.

Seçim hukuku, rekabetçi demokrasiyi geçerli kılmak için gerekli düzeneklerle donatılmalı, baraj, ittifak, devlet finansmanı, parti içi demokrasi koşulları anayasal güvencelerle bağlanmalıdır.

Anayasanın ilk dört maddesi, 174. Maddesi, Türkçe dili, Türk Milleti, laiklik kavramları tartışılamaz.

Bütün Türk vatandaşları her alanda ve her bölgede hür ve eşittir. Din, mezhep, inanç, köken, siyasi ve ekonomik ayrımcılık anayasada, herhangi bir yasada yer alamaz.

Adalete hızlı erişme hakkı, özel yetkili mahkeme yasağı, bağımsız tarafsız adil Cumhuriyet yargısı, milletlerarası hukuka uygun ve saygılı, güvenceli bir niteliğe kavuşmalıdır.

Meclise dayalı yerleşik başarılı parlamenter sistemin başkanlık macerasına, diktatörlüğüne dönüşmesi kesinlikle önlenmelidir.

Halkın refahı için, kamu öncülüğünde planlı karma ekonomi, köylü, memur, işçiyi ezmeyen, hakça gelir dağılımını sağlayan, sendikal hakları güvence altına alan bir milli düzen kurulmalıdır.

Komşularımızın iç işlerine karışmayan, bölgemizde yayılmacı izlenim bırakmayan barışçı geleneksel ve bağımsız dış politika yeniden inşa edilmelidir.

Sınırlarımızın güvenliği derhal sağlanmalıdır.

Milli hukukumuza katılan Milli üstü hukukun insan haklarına ilişkin kural ve kararları hemen uygulanmalıdır.

Özel yetkili mahkemelerin tüm kararları, bu mahkemenin görevlerine son verilerek yeniden doğal yargılanmaya sunulmalıdır.

Silivri Cezaevi kapatılarak yerine bir Adalet Üniversitesi açılmalı, bu bölümü ibret için müze olarak düzenlenmelidir.

YÖK kaldırılmalı, üniversitelere bilimsel bağımsızlık verilmelidir

RTÜK yeniden demokratik bir yapıya kavuşmalıdır.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, değerli adalet mensupları tarafından tek dereceli seçimle oluşmalı, bakanın görevine son verilmelidir.

Her zaman, her alanda son ve geçerli söz milletimizidir.

Bütün bu olumsuzlukları aşma iradesi ile aziz Türk Milleti’ne saygı ile duyurulur.

Milli Merkez Yürütme Kurulu - 23 Nisan 2013 - Ankara

Son Yazılar