fransiz_senatorlerin_sundugu_iptal_basvurusu225

Fransız Senatörlerin Fransa Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu iptal başvurusu!

Senatörlerin iptal başvurusu; “Anayasal kaygılardan yola çıkarak bu başvurunun yapıldığını, bu yasaya karşı çıkmanın inkarcılığa prim vermek değil, yanlızca temel yasamıza saygının hatırlatılmak istendiği” ifadeleriyle başlıyor.
Dilekçede; “Zira, (Anayasanın) en önde gelen prensiplerinin bir çoğunun tanınmadığı görülüyor” tespiti yapılıyor; “bunların arasında, bir tarafta ifade ve iletişim özgürlüğü, diğer tarafta suç ve cezaların yasallığı” olduğu belirtiliyor.

İFADE VE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE!

1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin 11. Maddesi’nin “İnsanın en değerli haklarından biri olduğunu, Bu nedenle her yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir, ancak bu özgürlüğün yasada belirlenen kötüye kullanılması hallerinden sorumlu olacağına” vurgu yapılıyor:

“Anayasa Mahkemesi bu (maddenin) ne kadar önemli temel özgürlükleri içerdiğini daha önce belirtmiş ve uygulanması Ulusal egemenliğe, özgürlüklere ve diğer haklara saygının temel garantisi, hatta daha net olarak bir demokrasi şartıdır. Anayasa Mahkemesinin bağlı olduğu 1789 Deklarasyonu özgürlük kavramı, ‘Bir kimsenin düşüncesini kendi seçeceği en uygun terimlerle ifade etme özgürlüğüdür’.”

Yasanın, 211-1 maddesinde tanımlanan ve Fransız yasalarında bu şekilde tanınan, bir veya bir çok soykırım suçunun varlığına itiraz eden veya aşırı bir şekilde önemsizleştirenlere uygulanacağı belirtiliyor. Burada 1915 Olaylarıyla ilgili önemli gözlemler var:

“Bu tarihi dram, ne bir uluslararası konvansiyon tarafından tanınmış ne de bir yargı kararı. İkincisi; eğer bu yasa kabul edilirse, parlamentoya Anayasanın 34. Maddesinde öngörülmeyen bir yetki verilmiş olacak.”

“Senato raportötü Başkan Sueur’ün de belirttiği gibi “Hukuksal olarak doğru bir tanımlama yok, bu soykırımı oluşturan eylemler ve buna yolaçan sorumlu kişiler ile ilgili, uluslararası hukuk veya benzer yargılamayı yapan bir otoritenin kararı…”

“Aslında yasa yapıcı (parlamenterler) gelecekte yasa yoluyla bir soykırımın varlığını tanıyarak ve otomatik olarak yasanın kapsamını genişletebilecektir”

“Söz konusu yasanın bugün Ermeni Soykırımı konusunda uygulanacağını, aynı şekilde ilerde parlamentonun tanıyacağı başka soykırımlarada uygulanabileceği belirtilerek, Anayasanın 34. Maddesinde öngörülmeyen tehlikeli bir yolun açılacağına…”

Yasanın, Eğitim ve araştırma özgürlüğünü de engelleyeceği belirtilerek, Anayasa Mahkemesinin 28 Temmuz 1993 tarihli bir kararına gönderme yapılıyor:

“Doğası gereği, eğitim ve araştırmanın işleyişi araştırmacı ve öğretmenin bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünün garanti altına alınmasını gerektirir... Sorun sadece tarihçileri değil gazetecileride ilgilendirir.”

SUÇ VE CEZALARIN YASALLIĞI!

Aynı şekilde 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin 8. Maddesi’ne de gönderme yapılıyor:

“Yasa ancak açık ve zorunlu olarak gerekliliği beliren cezaları koymalıdır ve bir kimse ancak suçun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve usullüne göre uygulanan bir yasa gereğince cezalandırılabilir”.

Suçun belirsizliğine de vurgu yapılıyor:


“Yasa, Ermeni Soykırımı’nın varlığını reddedenlere caza vermeyi öngörüyor. Yukarda belirtildiği gibi hiç bir ulusal veya uluslararası bir mahkeme kararı olmadığından ve bu soykırımın oluşumu net olarak tanımlanmadığından dolayı (yargılama açısından) bir zorluk ortaya çıkacaktır. Bu durumda, açılan davalarda bir hakim bir yönde karar verirken, diğeri aksi yönde karar verebilecek. Bu da yurttaşların ceza yasası karşısında eşitliği ilkesini ortadan kaldıracaktır...”

“Aynı şekilde, Anayasallığın şartı olarak ceza hukukunda karşılığı olmayan ‘aşırı bir şekilde önemsizleştirme’ terimi; nerede başlar nerede biter? Hakim açısından yeni bir sorun; bunun cevabı bir mahkemeden diğerine değişir”.

Dilekçede, BM’nin 1991’de Yugoslavya ve 1994’de Ruanda’da yapılan soykırıma ilişkin Uluslararası mahkeme kurduğunu hatırlatarak, “Fransa bu soykırımları tanıdı mı? Bu konuyla ilgili açılacak bir davada Fransız yargıcı nasıl davranacak ? ” sorusuna “Biliyoruzki yasayı yapanlar sadece Ermeni Soykırımı konusunu hedeflediler” yanıtı veriliyor.

fransiz_senatorlerin_iptal_basvurusu1

fransiz_senatorlerin_iptal_basvurusu2

fransiz_senatorlerin_iptal_basvurusu3


Ulusal Kanal - 02 Şubat 2012

http://www.ulusalkanal.com.tr/